ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Motie aangenomen: Pilot Bijstandsgeld gebruiken voor begeleiding en scholing

Mooi resultaat alliantie Samen Werken voor Werk

Met een op 5 juli jongstleden aangenomen motie in de Tweede Kamer staat de deur nu open om met gemeenten en veldpartijen te verkennen of en op welke manier bijstandsgeld ingezet kan worden voor begeleiding en scholing voor mensen uit de bijstand.

Op 24 mei organiseerde de alliantie Samen Werken voor Werk (een samenwerkingsverband van de ABU, Cedris, NRTO en OVAL) een ontbijtsessie met Tweede Kamerleden. Door een aantal sprekende praktijkvoorbeelden kregen zij inzicht in drempels om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te bemiddelen. Een voorbeeld ging over projecten om mensen in de bijstand op te leiden en naar werk te begeleiden. Het is moeilijk om dit rond te krijgen. De voorfinanciering blijkt in de praktijk lastig en daarmee een grote drempel. Terwijl de besparingen groot zijn. Dus hoe logisch is het om een deel van het bespaarde bijstandsgeld te benutten voor scholing en begeleiding? Deze oproep hebben de aanwezige Tweede Kamerleden goed in hun oren geknoopt. Dit leidde tot de aangenomen motie van Hilde Palland (CDA), Bart van Kent (SP) en Daan de Kort (VVD).  

Toelichting van de motie

Hilde Palland heeft haar motie als volgt toegelicht:

“In de praktijk zijn er mooie voorbeelden van partijen die zich inzetten om mensen succesvol naar werk te begeleiden, maar complexiteit in de budgetten werpt belemmeringen op. Als het bijstandsgeld dat wordt bespaard doordat de kandidaat aan het werk gaat, kan worden benut voor scholing en begeleiding, kan deze route naar werk op grotere schaal worden benut. Met behulp van het CBS is berekend dat de besparing heel hoog kan zijn, niet alleen op uitkeringsgeld, maar bijvoorbeeld ook op het voorkomen van zorgkosten. Zou er niet een pilot kunnen worden gestart met als doel om tot een helder juridisch kader hiervoor te komen, waarbij we dus zien dat het voor kunnen investeren en het besparen op bijstandsgeld kan worden aangewend om meer mensen aan werk te helpen?”

Alle andere Tweede Kamerleden waren het hiermee eens: de motie is met 150 stemmen vóór aangenomen.

Kortom, dankzij deze ontbijtsessie van de Alliantie Samen Werken voor Werk komt er nu een pilot om een grote drempel om mensen uit de bijstand op te leiden en aan werk te helpen, weg te nemen. Een prachtig succes uit onze gezamenlijke inspanning om de weg naar werk duurzaam en eenvoudig te maken!

Gerelateerde artikelen