ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen in Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is gisteravond (26 maart 2024) niet aangenomen in de Eerste Kamer. Een meerderheid heeft tegen de wet gestemd.

Het wetsvoorstel kent een lange aanloop. Het wetsvoorstel is op 11 december 2020 ingediend in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevatte een verplichting voor alle werkgevers in Nederland om een werkwijze op te stellen gericht op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie (een antidiscriminatiebeleid). De Nederlandse arbeidsinspectie zou toezicht houden op de wet. Op 14 januari 2021 is aan het wetsvoorstel een meldplicht voor intermediairs voor discriminerende verzoeken toegevoegd, inhoudende dat intermediairs de verplichting kregen om opdrachtgevers die volharden in een discriminerend verzoek te melden bij de arbeidsinspectie. Op 14 maart 2023 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd.

De afgelopen weken stond het wetsvoorstel op de agenda van de Eerste Kamer. Enkele politieke partijen waren kritisch, waarop een brief van de minister volgde met het voorstel de handhaving van het wetsvoorstel uit te stellen tot 2027. Een door VVD ingediende motie om het wetsvoorstel uit te stellen en eerst een praktijkproef uit te voeren, is verworpen. Vervolgens is gestemd over het wetsvoorstel en is het wetsvoorstel verworpen. SGP, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS hebben tegen de wet gestemd.

De ABU heeft al vier jaar nauw contact met het ministerie SZW over het wetsvoorstel. De ABU staat voor een inclusieve arbeidsmarkt en heeft de laatste jaren diverse acties ondernomen om arbeidsdiscriminatie terug te dringen. Het doel van het wetsvoorstel ‘het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie’ werd dan ook nadrukkelijk door de ABU gesteund, net als het verbreden van de verplichting tot het voeren van een antidiscriminatiebeleid voor alle werkgevers in Nederland.

Voor ABU-leden is dit sinds 1 januari 2019 een lidmaatschapseis. De ABU heeft wel sterke twijfels geuit over de gekozen inrichting van het wetsvoorstel en of dit het gewenste doel zou bereiken. Ook de Raad van State en het Adviescollege Toetsing Regeldruk hebben eerder aangegeven dat onvoldoende is onderbouwd dat de gestelde eisen daadwerkelijk gaan bijdragen aan het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Het wetsvoorstel bevatte bovendien omvangrijke eisen en hoge administratieve lasten. Ook was de ABU nadrukkelijk geen voorstander van de meldplicht voor intermediairs.

Gerelateerde artikelen