ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Grote zorgen over het tijdig certificeren van alle ondernemingen”

Inspectie-instellingen over verplichte certificering:

Het ministerie van SZW wil per 1 januari 2025 een verplichte certificering invoeren voor alle ondernemingen die aan terbeschikkingstelling van arbeid doen. Voor inspectie-instellingen betekent dit fors meer werk, wat tot uitvoeringsproblemen kan leiden. De vraag is dus: kunnen zij dit aan? En wat hebben ze nodig om hun werk te kunnen doen?

“Op dit moment is het SNA-keurmerk, dat beheerd wordt door Stichting Normering Arbeid, voor uitzend- en payrollondernemingen nog vrijwillig,” zegt Julisa Fereijra-Phelipa van Normec Fair Labour Certification. “Nadat het SNA-keurmerk is aangevraagd, voeren wij als inspectie-instelling een inspectie uit op basis van de eisen die voor het keurmerk gelden.” Die vrijwillige certificering wil het ministerie van SZW over twee jaar omzetten in een verplichte certificering. Fereijra: “Wij zijn blij met deze nieuwe wetgeving, omdat hiermee de basis wordt gelegd tot het creëren van een eerlijk speelveld.” En ook het feit dat inleners alleen nog maar zaken mogen doen met gecertificeerde ondernemingen, juichen de inspectie-instellingen toe. “Je ziet regelmatig dat er bij uitzendorganisaties afwijkingen op het toepassen van de inlenersbeloning zijn,” vult Willem Gassner van FlexSpect aan. “Maar vaak blijkt dan dat het de inlener is die zich bewust niet houdt aan de eigen cao. Zolang je die inlener niet aanpakt, blijft dat spelletje doorgaan.”

“De overheid dient de urgentie voor opdrachtgevers en opdrachtnemers nu al bekend te maken, zodat een stuwmeer aan inspecties eind 2024 wordt voorkomen.”

Julisa Fereijra-Phelipa van Normec Fair Labour Certification

Overgangsregeling noodzakelijk

De inspectie-instellingen hebben echter wel zorgen over de realisatie van het tijdig certificeren van alle ondernemingen in de komende twee jaar. “Gezamenlijk inspecteren alle inspectie-instellingen twee keer per jaar zo’n 4.500 uitzend- en payrollbedrijven,” aldus Gassner. “Door de verplichte certificering verdrievoudigd dat aantal. Daar komt bij dat het ministerie een aantal aanvullende eisen boven op het SNA-keurmerk wil. Deze aanvullende eisen zijn nog niet nader uitgewerkt. De vraag is dan ook of het gaat lukken om alle inspecties voor 1 januari 2025 af te ronden, indien er niet nagedacht wordt over een overgangsregeling.”

Om alle nieuwe inspecties te kunnen uitvoeren, moet nieuw personeel worden aangetrokken en opgeleid. Fereijra: “Wij pleiten voor een realistische benadering. De overheid dient de urgentie voor opdrachtgevers en opdrachtnemers nu al bekend te maken, zodat een stuwmeer aan inspecties eind 2024 wordt voorkomen.” Tot nu toe zijn de inspectie-instellingen nog geen gesprekspartner van het ministerie, stelt Fereijra vast. “Ik hoop dat we snel een uitnodiging ontvangen en we vanuit onze praktijkervaring en kennis van de sector kunnen aangeven wat haalbaar is en wat niet.”

“Dat zogenaamde ‘waterbed-effect’ is een reëel risico. Zeker als er onvoldoende effectieve handhaving is.”

Willem Gassner van FlexSpect

Voldoende handhaving

Bovendien is het wezenlijk dat verplichte certificering gepaard gaat met voldoende handhaving. “Hoe gaat er straks met de verplichte certificering invulling gegeven worden aan de handhaving door de Arbeidsinspectie,” vraagt Fereijra zich af. “Dit zal een belangrijke sleutel zijn tot het beoogde effectieve resultaat van deze wetswijziging.” Als de pakkans nihil is, blijven uitwassen ook met verplichte certificering bestaan, constateert Gassner. “Zo zouden kwaadwillende inleners voortaan het label ‘zzp’ voor inhuur kunnen gaan hanteren, terwijl het gewoon ter beschikking stellen van arbeid is. Dat zogenaamde ‘waterbed-effect’ is een reëel risico. Zeker als er onvoldoende effectieve handhaving is.”

Gerelateerde artikelen