ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Naar een sterker keurmerk: aanscherping periodieke ABU-audit

Om de betrouwbaarheid van ons keurmerk te vergroten, voeren we per 1 januari aanstaande een aantal aanscherpingen door. Een sterker keurmerk helpt onze leden zich beter te onderscheiden in de markt. De aanscherpingen passen binnen onze strategische koers op kwaliteit. Hiermee neemt de ABU het voortouw bij het vormgeven van een betere uitzendbranche. Een verandering is dat controles voortaan eens per twee jaar zullen zijn, in plaats van eens per drie jaar.

Dit zijn de aanpassingen:

  • Controles eens per twee in plaats van eens per drie jaar: in plaats van eens in de drie jaar controleren we onze leden voortaan eens in de twee jaar. We kijken naar het huidige en voorgaande jaar. Zo signaleren we mogelijke afwijkingen sneller. Hierbij blijft overigens ongewijzigd dat leden waar afwijkingen (van een bepaalde zwaarte) zijn geconstateerd frequenter gecontroleerd worden.
  • Sneller herstel: de zwaarste afwijkingen (A- & B-afwijkingen) worden respectievelijk binnen drie danwel zes maanden aantoonbaar en met terugwerkende kracht hersteld. In de oude situatie konden sommige  afwijkingen te lang voortbestaan. De nieuwe hersteltermijnen gelden niet alleen voor afwijkingen op correcte toepassing van de cao, maar ook voor afwijkingen op het voeren van beleid ter voorkoming van discriminatie.
  • Risicogericht: vergelijkbaar met de SNA-inspectie, start de periodieke ABU-audit voortaan met een risico-analyse. Hiermee wordt in kaart gebracht of er bij de onderneming factoren aanwezig zijn die aanleiding vormen voor een verzwaring van de ABU-audit op deze punten. Met het nemen van aantoonbare beheersmaatregelen kan de onderneming deze verzwaring voorkomen. Een risico-analyse geeft ook de mogelijkheid om in periodieke controles extra aandacht te besteden aan bijvoorbeeld nieuwe wetgeving.
  • Meer efficiëntie: we sturen op het vooraf opvragen van documentatie bij de leden. Dit geeft hen meer tijd om de periodieke audit intern te organiseren. En hiermee kan de audit op de dag zelf efficiënter en gerichter worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de periodieke ABU-audit efficiënt gecombineerd met een SNA-inspectie (tenzij dit echt niet lukt).
  • SFU-premieafdracht: de periodieke audit wordt uitgebreid met een toetsing op correcte afdracht van de SFU-premie.

Naast deze algemene aanpassingen zijn er ook een aantal specifieke zaken waar het ABU-keurmerk op wordt aangescherpt:

  • Specifieke toetsingseisen voor payrolling. Deze vindt u in het ABU auditdocument payrolling: zie de downloads onder Kwaliteitsborging.
  • Uitbreiding toetsingseisen voor toetreding van nieuwe leden tijdens een AVV-loze periode
  • Aanvullende toetsingseisen voor buitenlandse ondernemingen die ABU-lid willen zijn.

Ook doorlopen we met de Certificerende Instellingen waarmee de ABU samenwerkt een traject om de kwaliteit en uniformiteit van de periodieke ABU-audit te verbeteren.

De wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn toegelicht in de presentatie op deze pagina (voor leden, op Mijn ABU). Voor meer details: lees het ABU-auditdocument uitzenden, waarin de beslisboom staat die per 1 januari 2021 van toepassing is. Zie de download onder het kopje Kwaliteitsborging.

In de eerste drie tot vijf maanden van 2021 monitoren we hoe de aanscherpingen in de praktijk werken. Is er op punten aanpassing of verduidelijking nodig, dan zorgen we daarvoor. Fijn als u ons van feedback voorziet.

Gerelateerde artikelen