ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Alsnog akkoord bereikt over EU-richtlijn platformwerk

De Europese ministers van Sociale Zaken hebben afgelopen week toch nog overeenstemming bereikt over een richtlijn met betrekking tot platformwerk. Ondanks eerdere weerstand heeft een meerderheid van de ministers ingestemd met het voorstel dat eerder al was overeengekomen met het Europees Parlement. In de richtlijn wordt speciale aandacht besteed aan flexbemiddelaars. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat platformwerkers via tussenbureaus dezelfde rechten hebben als degenen die rechtstreeks voor het platform werken.

Rechtsvermoeden van werknemerschap

De richtlijn heeft tot doel meer bescherming te bieden aan platformwerkers die worden aangestuurd via algoritmes op platforms. Als ze aan bepaalde criteria voldoen, kunnen ze een beroep doen op de wet en ervan uitgaan dat ze als werknemer worden beschouwd. Dit betekent dat het platform de last heeft om te bewijzen dat iemand geen werknemer is.

Regels rondom het gebruik van algoritmes en data

De richtlijn legt ook vast welke beslissingen platforms niet mogen overlaten aan algoritmes zonder menselijk toezicht, zoals het ontslaan van iemand of het bevriezen van een account. Verder zijn platforms nu verplicht om de gevolgen van beslissingen over arbeidsomstandigheden eerst te analyseren voordat ze deze aan algoritmes overlaten. Er zijn ook richtlijnen met betrekking tot het gebruik van data door platforms. Ze mogen bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens verwerken, zoals informatie over religie of priv├ęgesprekken met collega’s. Bovendien moeten platforms verplicht informatie over zelfstandigen doorgeven aan nationale autoriteiten en vertegenwoordigers van platformwerkers.

Het Europees Parlement moet officieel nog stemmen, maar de richtlijn wordt naar verwachting voor het verkiezingsreces in juni ingevoerd. Nadat de richtlijn van kracht is, krijgen alle EU lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in eigen nationale wetgeving.

Gerelateerde artikelen