ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

"De mismatch op de arbeidsmarkt vraagt om een Deltaplan."

Sieto de Leeuw en Jurriën Koops over het regeerakkoord

Na een formatie van bijna driehonderd dagen is het kabinet Rutte IV eindelijk een feit. De ambities van het nieuwe kabinet zijn groot. Hoe kijkt de ABU naar het regeerakkoord? Voor welke arbeidsmarktuitdagingen staat het nieuwe kabinet? En welke kansen liggen er voor de uitzendbranche?

“Met dit regeerakkoord is er een goede basis gelegd,” zegt ABU-directeur Jurriën Koops. “Het kabinet zet in op de modernisering en verduurzaming van ons land. De plannen zijn ambitieus. Zeker als het gaat om klimaat en energie, maar op het terrein van de arbeidsmarkt zijn er ook grote ambities. De plannen worden echter slechts beperkt uitgewerkt. Dus liggen er kansen om daar als sociale partners gezamenlijk invulling aan te geven.”

“Wij zijn blij dat de hoofdlijnen van het SER-akkoord door het nieuwe kabinet worden overgenomen,” vervolgt ABU-voorzitter Sieto de Leeuw. “We kunnen de arbeidsmarkt alleen hervormen als we dat samen doen met een samenhangend beleid. Een gefragmenteerde aanpak leidt tot onwenselijke waterbed-effecten naar bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid. De hervormingen gelden voor het herstellen van de balans tussen vast en flex, maar ook voor het effectief kunnen aanpakken van de mismatch die er momenteel op de arbeidsmarkt is.” Die mismatch vraagt volgens Koops om snelle actie van het kabinet. “Er komen steeds meer moeilijk vervulbare vacatures, terwijl er tegelijkertijd een groot potentieel aan ‘ongekend talent’ is. Als ABU roepen wij het kabinet op om samen met sociale partners te komen met een Deltaplan. Want zonder mensen is de grote klimaat- en energietransitie die het kabinet wil realiseren, gedoemd te mislukken.”

 

“Arbeidsmigratie is en blijft essentieel om onze economie draaiende te houden. Er zal dus minder krampachtig moeten worden omgegaan met het vraagstuk van internationale arbeid.”

Sieto de Leeuw, voorzitter ABU

 

Meer publiek-private samenwerking noodzaak
De Leeuw vindt het teleurstellend dat in het regeerakkoord niet wordt gerept over de publiek-private samenwerking. “Als we willen dat méér mensen aan de slag komen, dan is die publiek-private samenwerking een absolute noodzaak. We lossen de arbeidsmarkttekorten niet op door alleen maar te investeren in publieke instituties. Zonder PPS gaat het niet lukken. De uitzendbranche heeft bewezen een belangrijk vehikel te zijn om mensen aan het werk te krijgen en te houden.” Daarnaast zal er ‘met een brede blik’ naar de krapte op de arbeidsmarkt moeten worden gekeken, stelt De Leeuw. “Arbeidsmigratie is en blijft essentieel om onze economie draaiende te houden. Er zal dus minder krampachtig moeten worden omgegaan met het vraagstuk van internationale arbeid.”

Bewezen trackrecord uitzendbranche
Kijkend naar de komende jaren denken De Leeuw en Koops dat er veel kansen liggen voor de uitzendbranche, gezien de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Koops: “Onze leden kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het oplossen van de mismatch en het vinden van voldoende personeel om het ambitieuze energie- en klimaatbeleid van dit kabinet waar te maken. De komende jaren zullen bovendien – mede als gevolg de coronacrisis – veel transities op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Daar kan onze branche eveneens het verschil maken.” En ook bij het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, zoals het kabinet zich ten doel heeft gesteld, liggen er volgens De Leeuw kansen voor de uitzendbranche. “Wij hebben een bewezen trackrecord waar het gaat om het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. Wel is het daarbij van groot belang dat er transparante en toegankelijke bestanden van werkzoekenden zijn. Daarnaast zal het nieuwe kabinet iets moeten doen aan de armoedeval, zodat het loont om een baan te accepteren.” Tot slot is er voor de uitzendbranche een rol weggelegd bij het vormgeven van een leven lang ontwikkelen, aldus De Leeuw. “De uitzendbranche is nu al een hele actieve speler op het gebied van opleidingen. Opleiden wordt steeds belangrijker om mensen fit te houden voor de arbeidsmarkt. In scholing ligt de toekomst van onze branche.”

Rol tijdens coronacrisis
De uitzendbranche mag trots zijn over wat er de afgelopen twee jaar tijdens de coronacrisis is gepresteerd, stelt Koops. “Aan het begin van de crisis verloren honderdduizend werkenden hun baan. Inmiddels zijn er ruim meer dan honderdduizend mensen weer aan het werk, vaak op andere plekken dan voorheen. Mede dankzij onze flexibele arbeidsmarkt zijn wij met de laagste werkloosheid ooit uit deze crisis gekomen.”

 

“ABU-leden kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het oplossen van de mismatch en het vinden van voldoende personeel om het ambitieuze energie- en klimaatbeleid van dit kabinet waar te maken.”

Jurriën Koops, directeur ABU

 

De Leeuw ziet het als een taak van de branche om die flexibiliteit duurzaam te maken. “Dat sluit aan bij het streven van het kabinet naar meer bestaanszekerheid. Daar heeft de ABU met de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten en de ABU-kwaliteitsagenda de eerste aanzet toe gegeven. En daar zullen we de komende jaren mee doorgaan.”

Gerelateerde artikelen