ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Erkenning van de vitale rol die de uitzendbranche op de arbeidsmarkt speelt”

Afgelopen februari brachten de Europese vakbondsfederatie UNI-Europa en de World Employment Confederation (WEC) – de vertegenwoordiging van de uitzendbranche op Europees niveau – een Joint Declaration uit. Daarin is afgesproken om de komende jaren als sociale partners te gaan werken aan een meer dynamische, inclusieve en weerbare arbeidsmarkt. Met als belangrijke vaststelling dat de uitzendsector een vitale rol speelt bij de (her)allocatie op de arbeidsmarkt.

“Voor het begin van dit verhaal moeten we twee jaar terug in de tijd, naar de eerste maanden 2020,” vertelt Sonja van Lieshout, die samen met Michael Freytag namens de WEC nauw betrokken was bij de opstelling van de Joint Declaration. “Voor de uitzendbranche had de covid-crisis grote gevolgen: de omzet van veel uitzendorganisaties daalde fors. Desondanks zijn wij in die tijd in gesprek gegaan met UNI-Europa, omdat we het van groot belang vonden dat ook uitzendkrachten op een veilige en gezonde manier hun werk moesten kunnen doen.” Die gesprekken leidden uiteindelijk tot een verklaring waarin een reeks van aanbevelingen aan de sociale partners en overheden in de diverse Europese landen werd gedaan, vertelt Freytag. “De bescherming van uitzendkrachten tegen de gezondheidsrisico’s van COVID-19 was het voornaamste doel. Tegelijkertijd zagen we dat veel uitzendkrachten hun werk verloren, terwijl er in andere sectoren, zoals de gezondheidszorg, juist een grote vraag was naar mensen. De aanbevelingen waren tevens een oproep aan de sociale partners in Europa om zich in te zetten om zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk te houden of aan nieuw werk te helpen. En als dat niet mogelijk was, om te kijken naar mogelijkheden voor inkomensondersteuning.”

Sociaal vangnet

“We zaten in die tijd met zijn allen echt in een noodsituatie,” herinnert Dimitris Theodorakis zich, die als voorzitter van de werknemersdelegatie betrokken was bij het opstellen van de verklaring. “Er was daardoor een gevoel van urgentie om samen op te trekken in het belang van alle uitzendkrachten in Europa. Als UNI-Europa zagen wij in dat de uitzendsector een cruciale rol kon spelen bij het van werk-naar-werk helpen van mensen, met name naar sectoren die van vitaal belang waren in deze crisis. Wat bovendien hielp tijdens deze crisis was het feit dat in veel Noord- en West-Europese landen uitzendkrachten recht hebben op socialezekerheidsvoorzieningen als ze hun werk verliezen. Daardoor was er een sociaal vangnet. Dat is overigens niet in heel Europa het geval: in Zuid-Europese en Oost-Europese landen is die bescherming er niet of nauwelijks.” Maar ook in Nederland bleek een grote groep zelfstandigen aan de basis van de arbeidsmarkt zeer kwetsbaar, stelt Van Lieshout vast. “Door corona hadden zij van de ene op de andere dag geen werk meer. En omdat zij geen recht hebben op sociale voorzieningen, zaten ze simpelweg zonder geld. Aan veel uitzendkrachten kon wel sociale bescherming worden geboden via de NOW, de WW en nieuw werk. Door de coronacrisis werd duidelijk dat uitzendwerk een goed gereguleerde vorm van flexibel werk is.”

Er was door de coronacrisis een gevoel van urgentie om samen op te trekken in het belang van alle uitzendkrachten in Europa.

 

“Er was door de coronacrisis een gevoel van urgentie om samen op te trekken in het belang van alle uitzendkrachten in Europa.”

– Dimitris Theodoraki

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Nu, twee jaar later, is corona door grootschalige vaccinatiecampagnes grotendeels onder controle en hebben de economieën van veel Europese landen zich weer hersteld. “Je kunt constateren dat de pandemie al langer bestaande trends op de arbeidsmarkt heeft versneld,” zegt Freytag. “Zoals digitalisering, het ontstaan van nieuwe vormen van werk en het belang van scholing bij het oplossen van arbeidsmarkttekorten. Voor UNI-Europa en de WEC was dat de aanleiding om aan de slag te gaan met een herziening van de Joint Declaration. Die nieuwe verklaring hebben we in februari van dit jaar naar buiten gebracht.” Volgens vakbondsvertegenwoordiger Theodorakis is deze nieuwe verklaring ‘een belofte naar de toekomst’. “Als sociale partners willen we de komende jaren de sociale dialoog voortzetten en gaan werken aan een meer dynamische, inclusieve en veerkrachtige arbeidsmarkt. Meer concreet betekent dit het creëren van meer banen, het bevorderen van transities op de arbeidsmarkt, het verbeteren van de sociale bescherming van uitzendkrachten, het bevorderen van scholing en de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt die openstaat voor iedereen.” Opvallend in dit nieuwe statement van de Europese sociale partners is de expliciete erkenning van de vitale rol die de uitzendsector speelt op de arbeidsmarkt. Van Lieshout: “Wij zijn blij dat er nu ook door de vakbonden een duidelijk statement wordt gemaakt over het belang van onze sector bij de (her)allocatie op de arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft eens te meer laten zien dat onze sector een wezenlijke rol kan en wil spelen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Samen met de vakbonden gaan we graag aan de slag om die toekomstbestendige arbeidsmarkt in de komende jaren verder uit bouwen.”

 

Gerelateerde artikelen