ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hervorming arbeidsmarkt begint met het SER-advies

De kop is eraf. Tien maanden na de verkiezingen heeft het kabinet-Rutte IV de afgelopen twee dagen een  bijzonder debat over de regeringsverklaring gevoerd met de Tweede Kamer. Het is nu afwachten en zien welk effect de positionering van de verschillende partijen zal hebben op de agenda van het kabinet. In ieder geval tot volgend jaar, wanneer (via getrapte verkiezingen) een nieuwe Eerste Kamer zal worden gekozen waarbij het kabinet misschien wél over een meerderheid beschikt.

Het coalitieakkoord staat boordevol oplossingsrichtingen voor de grote maatschappelijke opgaven waar ons land voor staat. De hervorming van de arbeidsmarkt kan worden geplaatst in de top-5. De uitdagingen zijn groot en de tijd is beperkt. Er zal meer dan één kabinetsperiode nodig zijn voor de hervormingen maar vanwege de lange aanloop heeft dit kabinet met zo’n drie jaar relatief weinig tijd om betekenisvolle stappen te zetten.

Ervan uitgaande dat wetgevingstrajecten zo’n anderhalf tot twee jaar kunnen duren, betekent het dat er werk aan de winkel is. Haastige spoed is zelden goed, maar gelukkig liggen er adviezen van werkgevers, vakbonden en onafhankelijke deskundigen over de arbeidsmarkt klaar (het welbekende SER-advies). Hiermee kan het kabinet direct aan de slag gaan.

De tijd die verloren is gegaan, met de langste aanloop ooit naar een nieuwe kabinet, kan worden ingehaald door snel uitvoering te geven aan de afspraken van de sociale partners. Gelukkig wordt in het coalitieakkoord ook verwezen naar het advies. Nu is het zaak om bij de uitwerking van het coalitieakkoord de adviezen én de onderlinge samenhang mee te nemen en over te gaan tot een gelijktijdige invoering van de nieuwe regels. De ABU denkt en werkt hier graag aan mee.

Gerelateerde artikelen