ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe pakt u de uitdaging op de arbeidsmarkt aan?

Don Ceder ChristenUnie. Fotograaf Anne Paul Roukema

Wat zijn uw belangrijkste speerpunten voor de komende kabinetsperiode?

“De rapporten van de SER, WRR en de commissie-Borstlap hebben laten zien dat onze arbeidsmarkt uit balans is geraakt. Om die balans weer terug te brengen, is hervorming van de arbeidsmarkt noodzaak. Evenals de commissie-Borstlap zijn wij voorstander van drie rijbanen: een rijbaan voor mensen met een vast contract, een rijbaan voor uitzendwerk en een rijbaan voor zelfstandigen. Tegelijk er is er een noodzaak dat de verschillen tussen vaste contracten en flexcontracten verkleind worden.”

Welke afspraken moet het nieuwe kabinet volgens u dan maken om uw doelstellingen te realiseren?

“Het vaste contract moet aantrekkelijker worden, door een verlaging van werkgeverslasten en beperking van de loondoorbetaling bij ziekte tot een jaar. We willen flex duurder maken door de introductie van een flextoeslag. Uitzendwerk heeft een belangrijke functie op onze arbeidsmarkt, maar wordt wat ons betreft alleen ingezet voor tijdelijk werk dat niet gedaan kan worden door vaste krachten. Dat willen we ook wettelijk vastleggen. Wat ons betreft komt er ook een vergunning- of certificeringsplicht voor alle uitzendorganisaties. Daarnaast hebben we als ChristenUnie in de afgelopen regeerperiode veel aandacht gevraagd voor de problematiek van arbeidsmigranten. Dat zullen we blijven doen. Het kan niet zo zijn dat arbeidsmigranten hier onder erbarmelijke omstandigheden wonen en werken. Malafide uitzendbureaus moeten worden gesloten en schijnconstructies aangepakt. En met woningcorporaties moeten landelijke prestatieafspraken worden gemaakt om voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren.”

Welke rol ziet u hierbij voor de uitzendbranche en de ABU?

“De uitzendbranche speelt een belangrijke rol als makelaar tussen vraag en aanbod. Werk is de beste vorm van sociale zekerheid. Wij vinden dat de overheid zich meer moet inspannen voor mensen die langdurig langs de kant staan. We willen een ‘begeleidingsbonus’ voor werkgevers die mensen weer aan het werk helpen. Verder moet een leven lang leren de norm worden. Daarom pleiten wij voor een persoonlijk ontwikkelbudget voor alle werkenden. Aan die scholing kan de uitzendbranche zonder meer een bijdrage leveren. Ik vind het ook zeer positief dat de ABU inzet op kwaliteit van uitzendwerk en zich daarmee wil onderscheiden in de markt. We blijven dan ook graag met de ABU in gesprek over hoe we onze arbeidsmarkt eerlijker en rechtvaardiger kunnen maken.”

Gerelateerde artikelen