ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU doet oproep aan nieuw kabinet

Sieto de Leeuw, voorzitter ABU

“We vinden het noodzakelijk dat er op de arbeidsmarkt één rijbaan komt voor uitzendwerk, payrolling en alle andere driehoeksrelaties.”

“De uitzendbranche is niet het probleem, maar een deel van de oplossing”

Het nieuwe kabinet staat voor een grote uitdaging om de arbeidsmarkt te hervormen. Ook de ABU is van mening dat die hervorming noodzakelijk is. ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en ABU-directeur Jurriën Koops waarschuwen echter voor te stevige ingrepen als het gaat om uitzendwerk. “Als de politiek ons te hard aanpakt, zet dat onze welvaart op het spel.”

“Nederland staat voor een noodzakelijke hervorming van onze arbeidsmarkt,” aldus Koops. “De arbeidsmarkt en ons sociale stelsel zijn uit elkaar gegroeid. En er is een onbalans ontstaan tussen flexibiliteit en zekerheid, een onbalans die door de coronacrisis extra is uitvergroot.” Maar bij de noodzakelijke arbeidsmarkthervormingen moet volgens Koops niet eenzijdig de focus op het reguleren van uitzendwerk komen te liggen. “Als het nieuwe kabinet straks doorslaat in zijn aanpak van uitzendwerk, verliezen we werkgelegenheid, wendbaarheid voor bedrijven en concurrentievermogen. Dan zetten we onze welvaart op het spel.”

In het statement Naar een nieuwe arbeidsmarkt, met uitzendwerk als vaste waarde roept de ABU het nieuwe kabinet dan ook op om bij de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt uitzendwerk een goed ingerichte plek én ruimte te geven. “Een sterke uitzendbranche is van grote economische en maatschappelijke waarde,” stelt De Leeuw. “Jaarlijks zorgt uitzendwerk voor 1 miljoen banen. Dat levert een toegevoegde waarde op van 21 miljard euro, wat neerkomt op 3% van ons nationaal inkomen. En elk jaar worden ruim 200.000 mensen vanuit een uitkering aan het werk geholpen. Dat bespaart de overheid 206 miljoen euro aan werkloosheidsuitkeringen.”

 Rol uitzendbranche borgen en versterken

Tijdens de coronacrisis hebben uitzenders bovendien laten zien dat ze in staat zijn om grote groepen van-werk-naar-werk te bemiddelen. Koops: “Verloren aan het begin van de crisis 100.000 uitzendkrachten nog hun baan, een jaar later waren 80.000 van hen weer aan het werk, veelal in andere banen. Koks uit de horeca gingen aan de slag in verpleeghuizen. Het zijn ook uitzendkrachten die de coronateststraten bemensen en een snelle opschaling van de GGD’s mogelijk maken, ook nu voor de vaccinatiecampagne. Uitzendwerk vervult een belangrijke rol om mensen aan de slag te helpen én te houden en is daarmee een belangrijke, vaste waarde op de nieuwe arbeidsmarkt. In ons statement doen we voorstellen aan het nieuwe kabinet om die rol te borgen en te versterken.”

De ABU vindt het noodzakelijk dat er op de arbeidsmarkt één rijbaan komt voor uitzendwerk, payrolling en alle andere driehoeksrelaties,” vervolgt De Leeuw. “En om te voorkomen dat werkgevers vluchten naar minder gereguleerde vormen van flexibel werk en concurreren op loonkosten, moet er een gelijk speelveld komen voor alle vormen van flexibele arbeid. Ook moet er ruimte zijn om binnen de uitzendbranche met sociale partners afspraken te maken over meer zekerheden voor uitzendkrachten.” Bovendien wil de ABU zich er sterk voor maken om de kwaliteit binnen de uitzendbranche te verbeteren. De Leeuw: “We pleiten voor een verplichte certificering voor alle uitzenders. Ook inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet alleen mogelijk zijn met een SNA-certificaat of accountantsverklaring. Maar wij kunnen het als ABU niet alleen: ook inleners zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om een kwaliteitsslag te  maken.”

Handhaving en controle

Daarnaast zal de overheid fors moeten investeren in handhaving en controle om de malafiditeit in de branche hard aan te pakken, vult  Koops aan. “Want het probleem in de uitzendbranche is niet het gebrek aan regels, maar het gebrek aan handhaving.” Verder pleit de ABU ervoor om de arbeidsmigratie beter te faciliteren. Koops: “We doen een oproep aan het kabinet om het woonruimtetekort in vijf jaar tijd weg te werken en het huisvestingskeurmerk van de Stichting Normering Flexwonen verplicht te stellen.”

Tot slot doet de ABU in het statement een appèl op het nieuwe kabinet om zich in te zetten om meer mensen aan de slag te helpen. Koops: “Nog altijd staan ruim een miljoen mensen langs de kant. Dat kunnen en mogen we als samenleving niet accepteren. Het is noodzakelijk dat er in alle arbeidsmarktregio’s een inzichtelijk en toegankelijk bestand van werkzoekenden komt. Ook vragen wij in te zetten op de inrichting van een Werkhuis: een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, uitzenders en andere partijen waar werknemers en werkgevers terechtkunnen voor zaken rond werk, opleiding en duurzame inzetbaarheid.”

“Kort en goed: In ons statement vragen we wat én bieden we onze hulp aan om de hervormingen op de arbeidsmarkt te realiseren. Samen met andere partijen en in samenhang met andere noodzakelijke aanpassingen op de arbeidsmarkt,” besluit De Leeuw.

Jurriën Koops, directeur ABU

“Uitzendwerk vervult een belangrijke rol om mensen aan de slag te helpen én te houden en is daarmee een belangrijke, vaste waarde op de nieuwe arbeidsmarkt.”

Gerelateerde artikelen