ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU roept op tot samenhang bij regulering arbeidsmarkt

De Tweede Kamer debatteert deze week met minister Van Gennip over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Wij hebben in onze reactie op de Kamerbrief ‘Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ de minister opgeroepen om meer meters te maken op het zzp-dossier. Vlak voor het debat vraagt de ABU aandacht voor samenhang van de hervormingen van flexibel werk. Jurriën Koops, directeur ABU: “Een kleine 4% van de beroepsbevolking werkt als uitzendkracht, bijna 13% als (schijn)zelfstandige. Regelgeving moet in verhouding zijn.”

Het SER-MLT advies wil flexibele arbeidsrelaties minder flexibel maken en het vaste contract minder vast. Daarbij is gekozen voor een integrale benadering van de regulering van de arbeidsmarkt. De ABU is verheugd dat de minister in haar brief op veel punten aansluit bij het SER-MLT-advies.

In het SER-MLT advies is afgesproken dat alle maatregelen die gaan over de regulering van contracten gelijktijdig moeten worden ingevoerd. Echter, wat betreft de zzp-wetgeving is er slechts een gedeeltelijke invoering gepland per 1 januari 2025 (de beoogde invoeringsdatum voor uitzenden) en loopt de uitwerking hiervan flink achter.

 

Jurriën Koops: “Een kleine 4% van de beroepsbevolking werkt als uitzendkracht, bijna 13% als (schijn)zelfstandige. Regelgeving moet in verhouding zijn.”

 

ABU neemt verantwoordelijkheid in regulering uitzendwerk
Als onderdeel van onze ABU-kwaliteitsstrategie willen wij ook bijdragen aan het vergroten van de inkomens- en werkzekerheid van uitzendkrachten, zoals afgesproken in het SER-advies. In recent afgesloten uitzendcao’s hebben wij, nog voordat wetgeving van kracht wordt, al stappen gezet om de contractflexibiliteit te beperken en de beloning van uitzendkrachten meer gelijkwaardig te maken aan die van vaste medewerkers van inleners. Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid en geven wij invulling aan het SER-MLT advies.

Sluit voor regulering uitzendwerk aan bij SER-advies
De afspraken in het SER-advies en de uitwerking in de Kamerbrief vormen naar onze mening de maatstaf voor de regulering van uitzendwerk. Daarin staat o.a. behoud van de allocatie- en opstapfunctie van uitzendwerk. Verdere of andere regelgeving is in onze ogen onwenselijk en overbodig. Uitzendwerk is al de best gereguleerde vorm van flexibel werk. Verdere regulering zou de belangrijke maatschappelijke functie van uitzendwerk op het gebied van allocatie en kansen voor de arbeidsmarkt in gevaar brengen.

ABU vraagt om samenhangende regulering van zzp
In de huidige krappe arbeidsmarkt zien wij een toenemende verschuiving van uitzendwerk naar schijnzelfstandigheid. Dit heeft een negatieve invloed op de goede ordening van de arbeidsmarkt en is maatschappelijk zeer onwenselijk voor de toekomst van ons sociale stelsel en een gezonde arbeidsmarkt.

 

Koops: “Meer regels zonder goede handhaving zijn een wassen neus.”

 

Zorg voor duidelijke en uitvoerbare zzp-regels
De ABU pleit voor duidelijke en uitvoerbare zzp-regels, harde garanties voor een gelijktijdige invoering van alle maatregelen met betrekking tot de regulering van uitzenden, tijdelijke contracten en zzp. Handhaving op schijnzelfstandigheid is hiervoor noodzakelijk. Koops: “Meer regels zonder goede handhaving zijn een wassen neus.”

Continuïteit en voorspelbaarheid in regelgeving
Met de komst van de nieuwe wetgeving zijn er in 10 jaar tijd maar liefst 3 belangrijke hervormingen op het gebied van arbeidsrecht. In 2015 was het de Wet werk en zekerheid, in 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans en in 2025 de nieuwe wetgeving. De ABU pleit ervoor deze ’traditie’ van elke 5 jaar grote aanpassingen van het arbeidsrecht te doorbreken door effectieve wetgeving in te voeren in 2025. Koops: “Iedereen op de arbeidsmarkt heeft baat bij continuïteit en voorspelbaarheid van regelgeving. Dit draagt bij aan de gewenste balans op de arbeidsmarkt.”

 

Gerelateerde artikelen