ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Advocacy Report World Employment confederation oktober

Lees in vogelvlucht waar de World Employment Confederation zich de afgelopen periode mee heeft beziggehouden. Het is de organisatie die wereldwijd de belangen vertegenwoordigt van onder meer de uitzendbranche.

In het rapport zelf staat meer en uitgebreidere informatie.

General updates

Alliance Project Update
Iedere maand wordt het landen Dashboard geactualiseerd. Hier worden op nationaal niveau de ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot de uitzendsector alsmede de wijzigingen in regelgeving.
Er wordt gesprekken gevoerd om vast te stellen waar het zwaartepunt van de activiteiten moet komen te liggen. Gedacht kan worden aan initiatieven voor retraining, trainen van vaardigheden en het faciliteren van Van werk naar werk trajecten in een andere sector, zorgen voor een gelijk speelveld met andere vormen van flex, informatie waarbij wordt aangetoond wat de bijdrage van de sector sociaal en economisch inhoudt.

Herstel sector
In Europa ziet men dat de uren in veel landen in het derde kwartaal weer toenamen. Er werd een terugval van ongeveer 20% in uren in Europa en de VS geconstateerd.

Global Public Affairs
Beleidsmatige reacties op Covid-19
In het rapport treft u een aantal hyperlinks naar de databases van ILO, OECD en Eurofound aan waarbij u kunt lezen welke acties verschillende lidstaten hebben ondernomen in reactie op de Covid-19 uitbraak.

Prioriteiten voor werkgelegenheid van BIAC (OECD)
De OECD heft de prioriteiten voor de toekomst van werk gepubliceerd. Deze promoten een dynamische arbeidsmarkt, vaardigheden en employabiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt en diversiteit. WEC kan nu deze prioriteiten belobbyen naar de stakeholders van OECD.

Webinars ILO en WEC
De ILO en WEC hebben drie gezamenlijke webinars georganiseerd over Employment Services en Covid-19. Hieruit is naar voren gekomen dat de publieke en private partijen allebei een belangrijke bijdrage hebben in het vinden van werk. In Nederland werken deze partijen al goed samen, maar dat is in andere Europese landen niet altijd het geval. Uit de webinars kwam ook naar voren at een partnerschap tussen publieke en private partijen erg belangrijk is.

European Public Affairs
Richtlijn minimumloon in Europa
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een richtlijn die het minimumloon in Europa regelt. Zij zullen daarbij niet de hoogte van het WML gaan voorschrijven, maar wel dat ieder land in Europa bij wet of cao een WML kent. Natuurlijk bestaat in Nederland al heel lang de Wet op het minimumloon.

Lobby sociale bescherming diverse vormen van werk
De WEC besteed ook aandacht aan het creëren van een gelijk speelveld voor de verschillende vormen van flexibele arbeid. Het geven van sociale bescherming aan de werkende is daar een belangrijk onderdeel van. De uitzendsector wordt hier gezien als partij die transities kan faciliteren, werkende kan trainen/scholen en als partner voor de publieke sector.

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2021 gepubliceerd. De belangrijkste uitgangspunten zijn het repareren van de wereld van vandaag voor een betere wereld van morgen en het leveren van strategisch prioriteiten op de zes hoofdambities, de European Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor mensen, een sterker Europa in de wereld, promoten van de Europese manier van leven en aandacht voor de Europese democratie. Veel onderwerpen zijn al opgestart in 2020. Nieuw onderwerpen zijn het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van online platform werkers en een actieplan om de Europese pilaar van sociale rechten te implementeren.

Gerelateerde artikelen