ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over waarde gesproken

Maatschappij arbeidsmarkt

Op een druk bezocht congres vorige week stelde de ABU de waarde van uitzendwerk centraal. Onderzoek onder ruim 1600 uitzendkrachten, alsmede een studie door SEO Economisch Onderzoek, leverde hiervoor de input.

De uitkomsten van beide onderzoeken leverden een gemengd beeld op. Een ruime meerderheid van de uitzendkrachten is tevreden met het werk, de opdrachtgever en het uitzendbureau. Het aantal gewerkte uren in combinatie met de duur van de opdracht scoorde eveneens ruim voldoende. Aanmerkelijk lager scoorden echter waardering voor het werk en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

In het onderzoek naar de maatschappelijke en economische waarde van uitzenden viel vooral op dat er zonder uitzendwerk ruim 34.000 mensen meer werkloos zouden zijn. Een maatschappelijke kostenpost van 206 miljoen euro. Tegelijk constateren de onderzoekers dat de baten van uitzenden vooral terechtkomen bij overheid en werkgevers en in veel mindere mate bij de uitzendkrachten.

Voor de ABU zijn beide onderzoeken een duidelijk signaal dat we de ingeslagen route waarin goed werkgeverschap een van de kernelementen is, moeten blijven vervolgen.

Waar de waarde van uitzenden vorige week centraal stond, ging het deze week in de Eerste Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (Wab) om de waarde van de belofte in het regeerakkoord. En die belofte was dat uitzenden niet ter discussie staat. Je zou verwachten dat dit uitgangspunt zou doorklinken in de Wab. Helaas bleek dat niet het geval.

Ondanks waarschuwingen van de Raad van State en vele wetenschappers wordt, in de ijver om de terecht gesignaleerde onevenwichtigheden die aan payroll zijn verbonden op te lossen, gekozen voor een aanpak die én de noodzakelijke scherpte mist én het wezen van uitzenden direct raakt. Dat dit gaat leiden tot onduidelijkheid en onzekerheid en het zoeken naar creatieve oplossingen uitlokt, wordt kennelijk voor lief genomen.

Dit helpt de ABU in ieder geval niet in de strijd tegen schijnconstructies en juist daar hadden we gehoopt in de politiek een bondgenoot te vinden. En dan te bedenken dat de oplossing zo eenvoudig is door een simpele aanpassing van de definitie van payroll…

Gerelateerde artikelen