ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Voor ons staat de waarde van werk centraal”

Voorzitter ABU Sieto de Leeuw

Hoe kan de arbeidsmarkt van de toekomst worden vormgegeven? Die vraag heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd aan de commissie-Borstlap, die hierover voor 1 november advies moet uitbrengen. Op dit moment spreekt de commissie met diverse partijen die actief zijn op het terrein van de arbeidsmarkt, waaronder de ABU.

Onze boodschap aan de commissie is buitengewoon helder, begint ABU-voorzitter Sieto de Leeuw het gesprek. “Maak werk van een sterke, inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Want een goed functionerende arbeidsmarkt is de basis voor economische groei.” Nederland is een van de welvarendste en gelukkigste landen ter wereld, constateert hij. “De werkloosheid is laag, de arbeidsparticipatie relatief hoog en er zijn meer dan 10 miljoen banen. Toch is het niet alles goud wat er blinkt.”

 


Wat adviseert de ABU aan de commissie-Borstlap?

  • Neem de diversiteit van arbeidsrelaties als uitgangspunt voor een sterke arbeidsmarkt.
  • Stel de werkende centraal bij de inrichting van het sociaal stelsel.
  • Organiseer sociale zekerheden onafhankelijk van het contract.
  • Maak door publiek-private samenwerking werk van een inclusieve arbeidsmarkt.
  • Geef serieus vorm aan een leven lang ontwikkelen.

Iedereen aan de slag

Drie jaar geleden bracht de ABU samen met brancheorganisaties Cedris, NRTO en OVAL het statement Iedereen aan de slag uit. De analyse die daarin wordt gemaakt, staat volgens De Leeuw nog altijd recht overeind. “We zien een aantal zorgelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Allereerst past ons socialezekerheidsstelsel niet meer bij de veranderde wereld van werk. Bedrijven functioneren steeds meer als flexibele netwerken, waarin ze werkenden kort of lang aan zich willen binden. Ook werknemers kiezen voor vrijheid en zelfstandigheid en combineren of wisselen van verschillende soorten arbeidsrelaties.” Er is daarmee inmiddels een ‘grote diversiteit aan arbeidsrelaties’ ontstaan, constateert De Leeuw. “Essentieel is dat er een gelijk speelveld komt, waardoor er niet meer geconcurreerd wordt op kosten tussen diverse vormen van arbeid. Daarnaast moet die diversiteit aan arbeidsrelaties tevens het uitgangspunt zijn bij de inrichting van ons sociale stelsel. Alle werkenden, ongeacht hun contractvorm, moeten kunnen rekenen op basiszekerheid. Een belangrijk voordeel is dat sociale zekerheden dan ook ‘meebewegen’ met werkenden, waardoor er meer mobiliteit op de arbeidsmarkt ontstaat.”

 

Maak werk van een sterke, inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Onvervulbare vacatures

Zorgelijk is het volgens De Leeuw dat er nog altijd ruim 1 miljoen mensen langs de kant staan. “Dat arbeidspotentieel benutten we volstrekt onvoldoende. Nu al zijn er bijna 300.000 onvervulbare vacatures. Dat aantal zal eerder groter dan kleiner worden. Want vanaf het volgende decennium gaat onze beroepsbevolking, als gevolg van de vergrijzing, krimpen. We hebben iedereen dus keihard nodig. Dat is een belangrijke reden om te blijven werken aan het vergroten van de arbeidsparticipatie. Door de krachten van publieke en private partijen te bundelen, werken we daarbij ook nog aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen.”

“Een ander buitengewoon zorgelijk punt is dat wij er nog altijd niet in slagen om invulling te geven aan een leven lang ontwikkelen,” vervolgt De Leeuw. “We zien een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt: vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Scholing is de enige manier om die kloof te dichten.” Maar scholing zou volgens De Leeuw om nog een andere reden boven aan de agenda moeten staan. “Door robotisering en digitalisering verdwijnen er banen, veranderen banen en komen er nieuwe banen bij. Een leven lang ontwikkelen is cruciaal om arbeidsmarktfit te blijven. Vandaar ons pleidooi om iedere werkende de beschikking te geven over een persoonlijke opleidingsrekening. Daarnaast bepleiten we dat iedere werkende eens in de vijf jaar een verplichte arbeidsmarktscan ondergaat om zijn of haar waarde op de arbeidsmarkt te peilen en te kunnen onderhouden.”

Toegevoegde waarde

Gezien de grote problemen op onze arbeidsmarkt, is het goed dat er nagedacht wordt over hoe die arbeidsmarkt toekomstbestendig kan worden gemaakt. De Leeuw: “De commissie-Borstlap doet dat, maar als ABU zitten we ondertussen niet stil. Samen met een zestal partijen werken we aan de Alliantie van Werk en gezamenlijk hebben we de commissie-Borstlap een aantal toetsstenen aangereikt voor de andere uitwerking van de arbeidsmarkt van morgen.” Ook de ABU-leden zélf kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. “Voor ons staat de waarde van werk centraal. Met goed ondernemerschap, goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap als uitgangspunt wil de uitzend- en payrollbranche de komende jaren nog meer toegevoegde waarde bieden.”


Over de commissie-Borstlap

De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en platformisering. Daarnaast willen mensen hun werk anders organiseren dan vroeger. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen in de manier waarop de arbeidsmarkt georganiseerd is. Minister Koolmees (SZW) heeft een onafhankelijke commissie van experts, onder leiding van Hans Borstlap, gevraagd advies uit te brengen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe de regels, wetgeving en belastingen rond de arbeidsmarkt in de toekomst vormgegeven kunnen worden. De commissie rapporteert uiterlijk 1 november 2019 haar advies.

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk 2 2019

Gerelateerde artikelen