ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Wij willen de arbeidsmarkt rechtvaardiger maken”

Pieter Grinwis, lid verkiezingsprogrammacommissie van de ChristenUnie

“In de visie van de ChristenUnie hoort goed werk bij de bestemming van de mens. Via werk kunnen mensen hun gaven en talenten en zichzelf ontwikkelen. Juist nu de werkloosheid door de coronacrisis dreigt toe te nemen, willen we de arbeidsmarkt rechtvaardiger maken,” stelt Pieter Grinwis van de ChristenUnie.  “Toen de economie tot stilstand kwam, namen bedrijven als eerste afscheid van de flexibele schil. Daarmee kwamen mensen – vaak jongeren – met een tijdelijk contract en zzp’ers als eerste in de problemen.”

We weten al jaren dat de sterke groei van het aantal werknemers met een flexibel contract en het aantal zzp’ers in Nederland geen natuurverschijnsel is, maar het gevolg van regels in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit, vervolgt Grinwis. “Na jaren van verbeterstapjes is er nu een grote stap nodig om de arbeidsmarkt rechtvaardiger te maken. Als je geen klassieke arbeidsovereenkomst hebt dan loop je die sociale zekerheid mis. Daarom komt er een verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers. Zij krijgen wat de ChristenUnie betreft bovendien het recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.”

Pieter Grinwis, lid verkiezingsprogrammacommissie van de ChristenUnie

“Het lijkt inmiddels of we vooral bezig zijn met een race naar ‘diensten voor de laagste prijs met de slechtste arbeidsvoorwaarden’.”

Flextoeslag

“Evenals de commissie-Borstlap willen wij de arbeidsmarkt in drie rijbanen opdelen: een rijbaan voor zelfstandigen, voor werknemers met een vast contract en voor uitzendkrachten. We delen ook de constatering van Borstlap dat vast te vast is en flex te flex. Wij willen de premiedifferentiatie in de werknemersverzekeringen verder vergroten, ten gunste van contracten voor onbepaalde tijd. Daarnaast gaan werkgevers die werknemers flexibel inhuren een flextoeslag betalen en moeten in cao’s afspraken gemaakt kunnen worden over minimumtarieven voor zzp’ers. Maar ook het vaste contract moet voor werkgevers aantrekkelijker worden. De lasten voor werkgevers met werknemers in vaste dienst gaan omlaag. De verplichte loondoorbetaling bij ziekte brengen we voor kleine en middelgrote werkgevers terug naar één jaar en we verlagen de WW-premie voor werknemers met een vast contract.”

Wat de ChristenUnie betreft wordt uitzendwerk weer uitzendwerk. “Allereerst is het een oplossing bij piek en ziek. Uitzendwerk is alleen nog toegestaan bij tijdelijk werk, dit wordt wettelijk vastgelegd. De wettelijke mogelijkheden om uitzonderingen te maken ten nadele van uitzendkrachten in vergelijking met de rechten van reguliere werknemers worden geschrapt. Dat geldt ook voor de ruimere wachttijd voor pensioenopbouw.”

Begeleidingsbonus

Het is onze overtuiging dat werk de beste vorm van sociale zekerheid is. Dat betekent dat er meer inzet van de overheid nodig is om mensen die langdurig aan de kant staan duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom willen wij een ‘begeleidingsbonus’ voor werkgevers die mensen weer aan het werk helpen. Elke regio krijgt bovendien een voorziening waar vraag en aanbod samenkomen, waar kennis en expertise is om mensen te begeleiden en werkgevers terecht kunnen met vragen. Ook de uitzendbranche zou daarbij een rol kunnen spelen. Voor mensen die te weinig kansen op de arbeidsmarkt hebben, wil de ChristenUnie basisbanen creëren.

Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, is scholing van wezenlijk belang. We willen de scholingskansen voor werkenden met een beroepsopleiding gelijktrekken met die van hoger opgeleiden. Dat vraagt om een stevig offensief en het doorbreken van schotten tussen de O&O-fondsen. Er komt een publiek-privaat bekostigde infrastructuur voor loopbaanbegeleiding en scholingsadvies, waar iedereen een beroep op kan doen met vragen over de loopbaan, scholingsmogelijkheden en werk-naar-werk-trajecten. En tot slot pleiten wij voor een persoonlijk ontwikkelbudget voor alle werkenden.”

Arbeidsmigratie noodzakelijk

“Het is duidelijk dat we – welk beleid we ook voeren – arbeidsmigratie nodig hebben om de vergrijzing van onze samenleving op te vangen. Maar het lijkt inmiddels of we vooral bezig zijn met een race naar ‘diensten voor de laagste prijs met de slechtste arbeidsvoorwaarden’. Daarom moet alles op alles worden gezet om misstanden uit te bannen. Zo gaan er vakbekwaamheidseisen gelden voor iedereen die een uitzendbureau wil starten. Er komt een vergunningplicht of verplichte certificering voor uitzenders. Malafide bedrijven worden gesloten, overtreders flink beboet en schijnconstructies aangepakt. Voor mensen die korter dan vier maanden in Nederland werken, komt er een verplichting om zich in te schrijven of te registeren bij de gemeente. Er komt een verbod op inhoudingen op het loon en een scheiding tussen bed en baan. En ook de overlast door onveilige huisvesting van arbeidsmigranten wordt aangepakt. Er worden landelijke prestatieafspraken met woningcorporaties gemaakt en er komen betere afspraken over de voorwaarden waaraan huisvesting van arbeidsmigranten moet voldoen. Al deze maatregelen zijn hard nodig. Want als ChristenUnie willen we voorkomen dat de gastarbeidersgeschiedenis van een achteloze omgang met arbeidsmigranten zich wederom herhaalt.”

Gerelateerde artikelen