ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Wij willen de race to the bottom een halt toeroepen”

Esther-Mirjam Sent, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de PvdA-programmacommissie

“Het belangrijkste uitgangspunt van ons verkiezingsprogramma is een eerlijker een fatsoenlijker Nederland. Dat geldt zeker ook op het terrein van de arbeidsmarkt,” stelt Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent. “Zekerheid van een baan en inkomen staat voor ons centraal. De coronacrisis heeft feilloos de kwetsbaarheid van onze arbeidsmarkt blootgelegd. Bijna drie miljoen mensen hebben nauwelijks een vangnet of werken geen vast aantal uren. Voor veel van deze mensen valt door de coronacrisis een groot deel van het inkomen weg. Met tal van maatregelen pakken we dat aan.”

Nieuwe zekerheden

“Zo bepleiten we nieuwe zekerheden voor alle werkenden. Flexwerkers, werknemers met nulurencontracten en veel zelfstandigen moeten verzekerd worden tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en hebben recht op een fatsoenlijk pensioen.” Daarnaast wil de PvdA een eind maken aan de wildgroei aan contractvormen. “We volgen het advies van de commissie-Borstlap om drie ‘rijbanen’ te creëren. Dat betekent dat je als werknemer gewoon in dienst bent bij je werkgever voor wie je het werk doet. Een werkgever is dus altijd de werkgever ‘tenzij’. Dat geldt ook voor digitale platforms die arbeid aanbieden: zij zijn werkgevers, tenzij ze het tegendeel kunnen bewijzen. Alleen voor tijdelijk werk dat niet of moeilijk te voorspellen is, kan het zijn dat een werknemer tijdelijk via een uitzendbureau werkt. Een werkgever kan een zzp’er wel inhuren voor werk dat geen onderdeel van de organisatie is, dat niet behoort tot de gewone werkzaamheden van de werkgever en waarvoor bijzondere kennis nodig is. Contractvormen die alleen voordelen geven aan bedrijven en ten koste gaan van werkenden zijn niet meer mogelijk, denk daarbij bijvoorbeeld aan payrolling. En om te stimuleren om mensen in vaste dienst te nemen, willen we een fiscale prikkel voor werkgevers introduceren.

 

“Wij willen echte vooruitgang voor iedereen op de arbeidsmarkt.”

 

Volledige werkgelegenheid

Voor de PvdA is een inclusieve arbeidsmarkt een belangrijk doel. “Volledige werkgelegenheid blijft ons streven,” licht Sent toe. “Te veel mensen zitten ongewild thuis. Te veel werk dat van waarde is, blijft daardoor liggen. Wij willen zoveel mogelijk mensen vanuit een uitkering aan de slag helpen. In de publieke sector willen wij 100.000 nieuwe basisbanen realiseren, waarmee mensen die nu nog ongewild langs de kant staan aan de slag kunnen als wijkhulp, beveiliger of speeltuinmedewerker. De sociale werkbedrijven blijven open en worden ontwikkelbedrijven, waar mensen met een arbeidsbeperking in dienst komen. Een fatsoenlijke bijstand is een teken van beschaving. Dat verdedigen wij. Maar we willen ook mensen helpen om weer de sprong naar werk te maken. Daarom willen we een terugvaloptie: wie de sprong waagt vanuit een uitkering, moet ook weer terug kunnen naar een uitkeringssituatie als het nodig is. Tevens willen we een eind maken aan de toeslagenjungle. We verhogen het minimumloon en uitkeringen als de AOW en de bijstand. De zorgpremie gaat omlaag en kinderopvang wordt gratis. Huren maken we betaalbaar met een nieuwe huursubsidie. Daarmee maken we de toeslagen overbodig.”

Leven lang leren essentieel

Omdat de huidige arbeidsmarkt volatiel is en kennis en vaardigheden van mensen snel verouderen, is een leven lang leren essentieel. Wij vinden dan ook dat werknemers een scholingsrecht moeten krijgen en er om de twee jaar een loopbaangesprek moet plaatsvinden. Om mensen aan het werk te houden, is in onze ogen om-, her- en bijscholing noodzakelijk, zeker tijdens deze coronacrisis. Op straat komen te staan zonder perspectief is een enorme klap. Dat willen we voorkomen met de werkgarantie. Als iemand zijn baan dreigt te verliezen, zijn werkgevers verantwoordelijk om mensen zo veel mogelijk te laten toewerken naar een nieuwe baan, met steun van sociale partners en UWV.

Maatregelen uitzendbranche

Voor wat betreft de uitzendbranche staan er een aantal concrete maatregelen in verkiezingsprogramma van de PvdA. “We verbieden het doorlenen aan andere uitzendbureaus. Ook willen we een einde maken aan het misbruik van mensen doordat ze grensoverschrijdend gedetacheerd worden. De Europese Uitzendrichtlijn moet worden herzien om het kaf van het koren te scheiden in de uitzendsector. Werknemers uit de EU zijn welkom, maar als arbeidsmigrant moet je zeker kunnen zijn van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en goede huisvesting. Bovendien moet er een einde komen aan malafide uitzendbureaus. Iedere uitzendkracht krijgt recht op gelijke beloning, scholing en begeleiding. Ieder uitzendbureau betaalt een waarborgsom van minimaal 100.000 euro. Een uitzendovereenkomst duurt maximaal een halfjaar zonder mogelijkheid tot verlenging. Uitsluiting van loondoorbetalingsplicht vervalt. Er komt een vergunningenplicht voor uitzendbureaus en normen waaraan uitzendbureaus moeten voldoen, worden vastgelegd in de wet.

Kort en bondig: wij willen echte vooruitgang voor iedereen op de arbeidsmarkt. De PvdA staat voor eerlijk werk en een betere beloning van dat werk. De race to the bottom, waar nu te vaak sprake van is, moet een halt worden toegeroepen.”

Dit interview verscheen in Uitzendwerk 4 2020

Gerelateerde artikelen