ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Wij willen een nette uitzendbranche”

Inmiddels hebben verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen in maart gepresenteerd. Zo ook de VVD. Uri Rosenthal, voorzitter van de programmacommissie, licht toe hoe de VVD kijkt naar de hervorming van de arbeidsmarkt en de rol van de uitzendbranche.

“Voor de coronacrisis ging het eigenlijk heel goed met Nederland,” zegt Rosenthal. “Steeds meer mensen vonden een baan, de lonen gingen omhoog en de belastingen daalden. Nederland stond in de top van landen die het meest welvarend en gelukkig waren. Maar door de coronacrisis zitten we momenteel in een diep dal. Veel ondernemers kunnen met pijn en moeite net het hoofd boven water houden, werknemers zitten thuis na een ontslag of vrezen voor hun baan en zzp’ers zien hun opdrachten wegvallen. Als exportland worden we nog eens extra hard geraakt. Toch is dat geen reden tot pessimisme: ons economisch fundament is goed en dat kan de basis zijn voor het herstel na deze moeilijke periode. De VVD wil ervoor zorgen dat niet de middengroepen de prijs van de crisis betalen, zoals in 2008 het geval was. Die middengroepen willen wij nadrukkelijk ondersteunen. Datzelfde geldt voor het midden- en kleinbedrijf. Zo pleiten wij bijvoorbeeld voor een middenstandskorting, om de werkgeverslasten specifiek voor kleine bedrijven te verlagen. De loondoorbetaling bij ziekte moet voor kleine werkgevers teruggebracht worden naar één jaar. En er moet een mkb-toets komen voor alle nieuwe wetgeving die de overheid afkondigt.”

 

We willen werkgevers stimuleren om meer voltijdscontracten aan te bieden, tegelijk zien wij flexibiliteit op de arbeidsmarkt als een groot goed en wezenlijk voor onze economie.

 

Contractneutrale sociale zekerheid

“In het verkiezingsprogramma staat ook dat nieuwe onrechtvaardigheden ons als liberalen tot zelfreflectie dwingen. Die onrechtvaardigheden zien we ook op de arbeidsmarkt. De ene werknemer heeft een goudgerand vast contract, terwijl iemand met een flexcontract veel minder bescherming heeft. Daarom pleiten wij voor een meer contractneutrale sociale zekerheid: iedere werkende, ongeacht de contractvorm, verdient een goed vangnet tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Voor zzp’ers moet er een verplichte, betaalbare basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid komen. Daarnaast komen er voor zelfstandigen meer mogelijkheden om fiscaalvriendelijk een pensioen op te bouwen.”

Juiste balans

Als we kijken naar de verschillende contractvormen op de arbeidsmarkt, dan hebben wij als VVD een gebalanceerd standpunt. Aan de ene kant willen we werkgevers stimuleren om meer voltijdscontracten aan te bieden, onder andere door voor werkgevers de premielasten te verlagen en risico’s te verkleinen. Tegelijk zien wij flexibiliteit op de arbeidsmarkt als een groot goed en wezenlijk voor onze economie. Moderne contractvormen – zoals oproep-, payroll- en uitzendcontracten – moeten mogelijk blijven om onvoorspelbaar werk te organiseren en kleine werkgevers te ontlasten. Uiteindelijk is en blijft ons doel als VVD om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn, in plaats van langs de kant staan. Daarom bepleiten we tevens een hogere werkloosheidsuitkering die omlaag gaat naarmate deze langer duurt. En willen we een eenvoudiger ontslagrecht en een sterke re-integratie naar nieuw werk. Bovendien benadrukken we het belang van scholing en een leven lang ontwikkelen. Er komt wat ons betreft een persoonlijke leerrekening voor iedere werknemer en het wordt fiscaal aantrekkelijk gemaakt om de transitievergoeding in te zetten voor omscholing. Verder willen we de werkkostenregeling verruimen, zodat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om te investeren in scholing van hun werknemers.

Geen cowboys

Aan die scholing en een leven lang leren kunnen uitzendorganisaties in belangrijke mate bijdragen. En ook om mensen van-werk-naar-werk te brengen, of van een uitkering naar werk in sectoren waar nog altijd krapte is. Uitzenders kunnen met hun kennis en kunde daar UWV en gemeenten op een hele goede manier bij ondersteunen. Maar wij pleiten wel voor een nette branche. Werkgevers die zzp’ers inhuren om premies te ontwijken, krijgen een boete van de Belastingdienst. In het Burgerlijk Wetboek moet een scherpere omlijning komen van het zzp-schap, juist om misbruik te voorkomen. Verder willen we de dubieuze uitzendbureaus terugdringen door in de wet kwaliteitseisen vast te leggen. Alle uitzendbureaus zijn dan verplicht om een kwaliteitscertificaat te hebben, zoals het SNA-keurmerk. Bovendien zijn wij voorstander van een bestuursrechterlijk bestuursverbod voor malafide uitzendondernemers die meermaals zijn beboet. Voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie – die een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie – komt er een puntensysteem, zodat alleen die arbeidsmigranten naar ons land komen waar structureel behoefte aan is. En overlast bij huisvesting van arbeidsmigranten wordt aangepakt. Kort en goed: wij willen als VVD een nette uitzendbranche, zonder cowboys. Daar hebben alle bonafide uitzenders alleen maar baat bij.”

Gerelateerde artikelen