ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Overgang nieuwe RI&E-tool

De ABU heeft, om u te ontzorgen, een RI&E-tool ontwikkeld en laten goedkeuren door het Steunpunt RI&E. De inhoud van de RI&E is het afgelopen jaar vernieuwd en per 2024 gaan we over naar een nieuwe tool. De nieuwe tool is gebruiksvriendelijker en heeft meer opties.

Als u minder dan 25 vaste (interne) medewerkers heeft, kunt u gebruik maken van de RI&E-tool van de ABU en hoeft dit niet getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

Let op! Zet uw gegevens handmatig over

Maakt u gebruik van de oude tool? Dan dient u helaas wel handmatig de gegevens over te zetten. Alle leden die gebruik maken van de oude tool krijgen hierover bericht. Wilt u een login voor de nieuwe tool? Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar Kirsten Vermaazen (vermaazen@abu.nl). De oude tool blijft beschikbaar tot april 2024.

Wat is RI&E?

In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten en vormt de basis van het preventiebeleid.

Met de RI&E inventariseer je de arbeidsrisico’s, stel je een Plan van Aanpak (PvA) op en stimuleer je een veiligere en gezondere werkomgeving. Dit draagt bij aan een goed werkklimaat, lager verzuim, kostenbesparingen, kwaliteit en de goede naam van de onderneming. Ieder bedrijf met personeel is o.b.v. de Arbowet verplicht om een RI&E en PvA te maken en uit te voeren.

Gerelateerde artikelen