ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetswijziging voor uitzenden naar Duitsland

Graag informeren we u over een wetswijziging bij het uitzenden. De wijziging heeft betrekking op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten naar bedrijven in Duitsland.

Een uitzendonderneming die buiten Duitsland is gevestigd en uitzendkrachten in Duitsland uitleent, moet daarvan melding doen bij de ‘Duitse Zoll’. De melding doet u via het online meldloket van de Duitse Zoll.

Verplichte gegevens

De volgende gegevens moeten via het meldloket worden vermeld:

 1. Achternaam, voornamen en geboortedatum van de ter beschikking gestelde arbeidskracht;
 2. Begin en duur van de terbeschikkingstelling;
 3. Adres van de werkplek;
 4. Plaats in het binnenland waar de ingevolge § 17c AÜG vereiste documenten beschikbaar worden gehouden;
 5. Achternaam, voornamen en adres in Duitsland van een zogeheten Zustellungsbevollmächtigter van de uitlener (persoon die bevoegd is om poststukken in ontvangst te nemen);
 6. Bedrijfstak waarin de werknemers ter beschikking dienen te worden gesteld, en
 7. Achternaam, voornamen of bedrijfsnaam en het adres van de uitlener.

De volgende stukken moeten op het adres van de werkplek telkens met vertalingen in het Duits beschikbaar worden gehouden:

 1. Arbeidsovereenkomst;
 2. Meest recente salarisspecificatie;
 3. Bewijs van betaling van het laatste salaris;
 4. Urenstaat;
 5. A1-verklaring.

Melding afhankelijk van bedrijfstak

Afhankelijk van de bedrijfstak waarin de ingeleende werknemer wordt ingezet, vindt de melding plaats op basis van de Duitse wetten Mindestlohngesetz (MiLoG), Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) of Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).

Als de arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld in de bedrijfstakken die vallen onder § 2a van de Duitse wet op zwartwerken (SchwarzArbG), is de uitlener verplicht melding te doen overeenkomstig § 16 lid 3 van de Duitse wet MiLoG juncto § 1 van de Duitse verordening MiLoMeldV.

Ongeacht de bedrijfstak waartoe het bedrijf hoort, is de uitlener altijd verplicht een melding te doen zoals bedoeld in § 17b lid 1 AÜG juncto § 1 MiLoMeldV, als een bestuursmaatregel conform § 3a AÜG van toepassing is op de arbeidsrelatie; dit laatste is het geval vanwege het minimumloon bij het werk met ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

Als de meldingsplicht op basis van meerdere rechtsgronden bestaat, is het voldoende als er één melding wordt gedaan.

Gevolgen van overtreding

Overtredingen van de meldingsplicht worden bestraft met boetes en kunnen bovendien tot gevolg hebben dat een vergunning voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt ingetrokken of niet wordt verlengd.

Workshops in 2024

Er zijn strikte regels verbonden aan het uitzenden naar Duitsland en daarvoor is een vergunning vereist. Ook in 2024 zal de ABU workshops verzorgen waarin wij toelichting geven op het uitzenden naar Duitsland. De workshopagenda is op dit moment nog niet bekend, maar zal zodra bekend verschijnen op Mijn ABU.

Gerelateerde artikelen