Privacy


Privacy AVG GDPR

Arbeidsbemiddelaars verwerken veel gegevens over de mensen die zij aan het werk helpen. Gegeven de intermediaire rol op de arbeidsmarkt worden bovendien veel persoonsgegevens met (potentiële) opdrachtgevers gedeeld. Het verwerken van persoonsgegevens is aan steeds strengere privacyregels gebonden. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie aan alle privacyregels voldoet?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR)

De belangrijkste regels over persoonsgegevens staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is hiermee komen te vervallen. De AVG verplicht u veilig om te gaan met persoonsgegevens van o.a. uitzendkrachten en bevat voor ondernemingen ten opzichte van de Wbp nog extra verplichtingen. Ook zijn de maximale boetes nog hoger: € 20 miljoen of 4% van de omzet.
Meer informatie over de AVG vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor ABU-leden zijn handige tools en voorbeelddocumenten op het ABU-ledennet beschikbaar.

Standpunt


Privacy wordt een steeds belangrijker maatschappelijk onderwerp. Voor intermediairs zijn persoonsgegevens van cruciaal belang om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed bij elkaar te kunnen brengen en van toegevoegde waarde te zijn voor opdrachtgevers. Er komen steeds meer en nieuwe regels over de verwerking, bescherming en uitwisseling van persoonsgegevens. In het bijzonder is daarbij de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) van belang. Sinds 25 mei 2018 moeten organisaties hieraan voldoen.

De ABU zal leden ondersteunen, zodat zij hun processen zo kunnen inrichten dat persoonsgegevens van werkenden en werkzoekenden afdoende worden beschermd. Daar waar de wetgeving intermediairs beperkt, zal de ABU bij de wetgever aandringen op een juridisch kader dat past bij de maatschappelijke doelstellingen van uitzenders. Tegelijkertijd zal de ABU zijn leden ondersteunen om de bescherming van persoonsgegevens binnen hun ondernemingen op een goede manier te organiseren.

Handreiking privacy: do's en don'ts


De privacyregels worden steeds strenger en zijn sterk in beweging (nationaal en Europees), en de boetes worden steeds hoger. Om uitzendbureaus te helpen goed om te gaan met de privacyregels, is voor ABU-leden een handreiking beschikbaar met Do’s en Don’ts met persoonsgegevens in de uitzendbranche. Deze handreiking is beschikbaar op het ledennet (na inloggen) en volledig afgestemd op de AVG.

 

Tip: Beschermjebedrijf.nl


Bescherm je bedrijf datalekken persoonsgegevens

De website Beschermjebedrijf.nl, een initiatief van Nederland ICT helpt organisaties zichzelf te beschermen tegen uiteenlopende risico's. Hierop wordt ook aandacht besteed aan bescherming van privacygevoelige informatie.