ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reactie ABU wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Op 14 maart jl. is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen in de Tweede Kamer. De inwerkingtreding is beoogd op 1 juli 2024, of bij uitloop 1 januari 2025. Dit wetsvoorstel verplicht alle werkgevers te beschikken over een werkwijze gericht op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie (een antidiscriminatiebeleid).

ABU-leden beschikken al minstens vier jaar over een antidiscriminatiebeleid en de ABU steunt het verbreden van deze verplichting naar alle werkgevers. Daarnaast voegt het wetsvoorstel een meldplicht toe voor discriminerende verzoeken. Intermediairs worden met deze meldplicht verplicht discriminerende verzoeken, die niet door een gesprek kunnen worden opgelost, te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De ABU staat niet achter een meldplicht voor intermediairs. Op beide punten heeft de ABU al eerder een reactie gegeven via de internetconsultatie. Via internetconsultatie kan iedereen reageren op aankomende wetgeving en suggesties doen voor verbetering.

Algemene maatregel van bestuur
Het ministerie SZW werkt aan een algemene maatregel van bestuur (amvb), waarin de praktische uitwerking van het wetsvoorstel is opgenomen. In deze amvb staat aan welke eisen het antidiscriminatiebeleid moet voldoen. De ABU heeft afgelopen maandag tevens op deze amvb een reactie ingediend via internetconsultatie. Zie voor de volledige reactie van de ABU hier.

Reactie van de ABU
Samengevat is de ABU van mening dat de amvb omvangrijke regulering bevat en onnodige administratieve regels. De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de werkwijze zijn zodanig ingericht dat geprobeerd wordt subjectiviteit en de ‘klik’ zoveel mogelijk te elimineren in het werving-en-selectieproces. Een beleid op papier komt niet per definitie overeen met het daadwerkelijke gedrag van medewerkers. De huidige insteek van de amvb zorgt voor een papieren werkelijkheid en zet niet in op bewustwording of gedragsverandering in de praktijk. Daarnaast schieten de inhoudelijke eisen tekort met het oog op de bijzondere positie van de uitzendbranche. Men dient bijvoorbeeld alle verschillende werving-en-selectieprocedures, met de verschillende stappen, te omschrijven in het beleid. De veelheid aan verschillende opdrachtgevers met diverse branches, regio’s en functies, die ieder zorgen voor andere wensen in de procedure, maakt dat het onmogelijk is in de werkwijze alle verschillende procedures te omschrijven.

Vergewisplicht
Opdrachtgevers die een intermediair inschakelen krijgen een vergewisplicht. Elke twee jaar dienen opdrachtgevers te controleren of de intermediair een antidiscriminatiebeleid heeft en of deze voldoet aan de wettelijke eisen. De ABU heeft gevraagd of een controle op het ABU-keurmerk hiervoor voldoende is. De ABU controleert immers elke twee jaar d.m.v. onafhankelijke inspecteurs het antidiscriminatiebeleid.

 

Vragen? Neem contact op met Yoka Eeltink via eeltink@abu.nl

 

Gerelateerde artikelen