ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Déjà Vu: onderzoek naar het stelsel van werk en inkomen

Soms zijn er van die berichten waarvan je denkt: waar heb ik dat eerder gehoord. Vorige week publiceerde de Nederlandse Arbeidsinspectie de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van ons stelsel van werk en inkomen. Feitelijk gaat het erom of UWV en gemeenten hun taken goed en doelmatig uitvoeren.

De Arbeidsinspectie kwam tot enkele opvallende conclusies. Allereerst dat kwetsbare werkzoekenden vaak te weinig aandacht krijgen door de hoge caseload en regeldruk en de ondersteuning bij de re-integratie hen soms helemaal niet bereikt. Tegelijk ziet de Arbeidsinspectie dat bij UWV en gemeenten vaker de prioriteit wordt gelegd bij de kandidaten die relatief eenvoudig bemiddelbaar zijn.

Deze conclusies zijn helaas niet nieuw. Jaren geleden trok de toenmalige Inspectie Werk en Inkomen exact dezelfde conclusie. Uit het jaarverslag 2008: ‘IWI heeft geconstateerd dat cliënten die dicht bij de arbeidsmarkt staan vaker ondersteuning krijgen dan cliënten die verder van de arbeidsmarkt staan. Voor de makkelijk bemiddelbaren kunnen inspanningen op het gebied van re-integratie vertragend werken. Het ontbreken van hulp voor niet-zelfredzamen daarentegen vermindert de kans op werk aanzienlijk’.

We zijn inmiddels dertien jaar (!) verder en weinig opgeschoten. In deze tijd waarin de arbeidsmarkt schreeuwt om mensen is het belangrijk dat onze arbeidsbemiddeling goed en doelmatig werkt. Juist voor al degenen die al jaren niet mee hebben kunnen doen en achteraan in de rij werkzoekenden staan.

Minister Van Gennip laat het er niet bij zitten en wil de arbeidsmarktinfrastructuur stevig hervormen. Kern van haar ambitie is dat ‘iedereen tijdig toegang krijgt tot de passende ondersteuning die nodig is en niemand mag verdwalen in het web van publieke loketten en regelingen’.

Een prachtig streven en het is de hoogste tijd. De uitzendbranche – met bewezen trackrecord – is graag partij om samen met UWV, gemeenten en sociale partners deze ambitie waar te maken. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Want een flink deel van de werkzoekenden, zeker zij die dicht bij de arbeidsmarkt staan, kan prima via het uitzendbureau aan de slag. Laten we onze schaarse publieke middelen vooral besteden aan hen die de meeste aandacht en hulp nodig hebben om aan het werk te komen.

Gerelateerde artikelen