ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Investeer in de arbeidsparticipatie om tekorten arbeidsmarkt op te lossen”

"Het is maatschappelijk gezien van groot belang om mensen mee te laten doen."

Hilde Palland, Tweede Kamerlid CDA

Hoe help je langdurig bijstandsgerechtigden om aan het werk te komen? Een no-riskpolis, die het ziektewetrisico voor werkgevers wegneemt, is daarvoor een belangrijk instrument. Maar die no-risk polis is er momenteel alleen voor mensen die onder de Banenafspraak vallen. Een brede Kamermeerderheid wil nu dat de no-riskpolis daarom ook gaat gelden voor langdurig bijstandsgerechtigden.

“Het is van het allergrootste belang dat bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan het werk gaan,” zegt algemeen directeur Arjan Hummel van de IU Groep. “Hoe langer mensen in de bijstand zitten, hoe lastiger het wordt om ze aan de slag te helpen. Bovendien neemt daardoor het risico toe dat inactiviteit van generatie op generatie overgaat.” CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland sluit zich daar volmondig bij aan. “Het gaat niet alleen om eten, drinken en een dak boven je hoofd. Werk zorgt voor zingeving, mensen voelen zich onderdeel van de samenleving. Het is maatschappelijk gezien van groot belang om mensen mee te laten doen. Al voor de coronacrisis gaf een op de vier werkgevers aan lastig aan personeel te kunnen komen. Dat tekort is, nu we weer uit de coronacrisis raken, alleen nog maar groter geworden.”

Breed draagvlak Tweede Kamer

Maar voor werkgevers is het niet altijd aantrekkelijk om met deze doelgroep aan de gang te gaan, weet Hummel uit ervaring. “Het gaat om mensen die veelal inzetbaar zijn aan de basis van de arbeidsmarkt. Daarbij is er altijd sprake van druk op de kosten van arbeid. Ligt het ziekteverzuim gemiddeld op zo’n vijf procent, bij deze groep is dat tien tot vijftien procent. Ook dat is een (in)direct kostenverhogend effect. Alles wat zorgt voor kostenverlaging, leidt direct tot extra baanopeningen voor deze kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.” Het is precies om die reden dat Tweede Kamerleden van het CDA en de ChristenUnie al eind vorig jaar een motie indienden om de reikwijdte van de no-riskpolis uit te breiden naar langdurig bijstandsgerechtigden. “Die motie is met 148 van de 150 stemmen aangenomen,” vertelt CDA-Kamerlid Palland. “Er is dus een breed draagvlak in de Kamer.” Inmiddels is er door ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt van de verbreding van de no-riskpolis. “Ik vond de toon van die verkenning nogal voorzichtig,” zegt Palland. “We staan voor een grote maatschappelijke opgave om zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen. Ik hoop dan ook dat een nieuw kabinet dit als een belangrijke prioriteit ziet.” De uitzendsector wil daar graag zijn bijdrage aan leveren, aldus Hummel. “Vooral in de industrie en logistiek is de vraag naar mensen enorm. Maar het aanbod is er gewoon niet. De verbreding van de no-riskpolis maakt het voor werkgevers een stuk aantrekkelijker om bijstandsgerechtigden aan te nemen. Dus waar wachten we nog op?”

Gerelateerde artikelen