ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet tegemoetkomingen loondomein: uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

Op 9 juni zijn de Rekenregels voor de aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 bekendgemaakt. Hierdoor zijn ook de uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor 2020 duidelijk geworden.

Voor de berekening van de uurloongrenzen voor het jeugd-LIV per leeftijdscategorie wordt een gemiddelde genomen van de vastgestelde wettelijk minimum jeugdlonen per 1 januari en per 1 juli. Net als voor het ‘normale’ LIV geldt ook voor het jeugd-LIV dat het gemiddelde uurloon van de werknemer moet vallen binnen bepaalde uurloongrenzen, passend bij het wettelijk minimumjeugdloon. 

De uurloongrenzen voor 2020 zijn:

Leeftijd bereikt op 31-12-19 Ondergrens Bovengrens
20 jaar € 8,30 € 10,29
19 jaar € 6,23 € 9,24
18 jaar € 5,19 € 6,93

 

Publicatie van de uurloongrenzen in de Staatscourant wordt 18 juni verwacht. 

In aanvulling hierop; de berekening van de uurloongrenzen bij een 18-jarige werknemer is als volgt:

  • Uurloon ondergrens is gebaseerd op geldend minimum uurloon voor een 18-jarige o.b.v. normale arbeidsduur van 40 uur, verhoogd met vakantietoeslag van 8%
  • Uurloon bovengrens is gebaseerd op geldend minimumuurloon voor een 19-jarige o.b.v. normale arbeidsduur van 36 uur, verhoogd met vakantietoeslag van 8%

Deze manier van berekenen geldt voor elke leeftijdscategorie. Waarbij opgemerkt: voor de 20-jarigen wordt bij de bovengrens uitgegaan van het bedrag van de ondergrens van het lage- inkomensvoordeel (LIV) om te voorkomen dat de doelgroepen van jeugd-LIV en LIV elkaar overlappen. 

Verder de volgende aandachtspunten:

  • Voor werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar die bij u een leerwerkplek hebben in het kader van de Beroepsbegeleidende Leerweg (bbl) gelden andere staffels.
  • Uitkeringen die u betaalt naast het reguliere loon in de twee ondergenoemde situaties, tellen niet mee voor het jaarloon voor het jeugd-LIV. Daarom is het advies om regulier loon en uitkeringen te splitsen in twee inkomstenverhoudingen. Doet u dit niet, dan telt UWV de uitkeringen ten onrechte mee en loopt u mogelijk jeugd-LIV mis.

a. U bent eigenrisicodrager voor de WGA en betaalt uw werknemer naast het reguliere loon ook een WGA-uitkering;

b. U betaalt de werknemer naast het reguliere loon ook een WAO-, WIA- of WW-uitkering (werkgeversbetaling).

Onze leden vinden meer informatie in onze factsheet Wtl (pdf). 

Gerelateerde artikelen