ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Met dit akkoord worden historische stappen gezet”

Sieto de Leeuw en Jurriën Koops over het SER-advies

Begin juni publiceerde de Sociaal-Economische Raad het middellangtermijnadvies met daarin voorstellen over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het SER-advies Zekerheid voor mensen geeft volgens ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en directeur Jurriën Koops helderheid over de positie van uitzendwerk. “Deze voorstellen bieden een goede basis voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van onze branche.”

“Wij zijn goed te spreken over het SER-advies dat er nu ligt,” zegt ABU-voorzitter Sieto de Leeuw. “In dit akkoord worden historische stappen gezet. Het advies sluit naadloos aan bij de kwaliteitsstrategie die de ABU heeft ingezet en waarmee we de werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten  willen verbeteren. Van meet af aan was het onze inzet dat zo’n breed akkoord voor de arbeidsmarkt gerealiseerd zou worden. Met als resultaat dat uitzendwerk wordt verankerd in de wet, met een eigen rijbaan en voldoende ruimte voor de allocatie- en opstapfunctie.” Bovendien voorziet het SER-advies in een integrale aanpak van de arbeidsmarkt, waarvoor de ABU eerder pleitte, aldus ABU-directeur Jurriën Koops. “Niet alleen uitzendwerk, maar alle vormen van flexibel werken worden beter geregeld. De SER wil schijnconstructies aanpakken en de positie van zelfstandigen afbakenen door de introductie van een rechtsvermoeden van werkgeverschap bij een tarief onder de 35 euro. Daarnaast worden de huidige oproep- en nulurencontracten vervangen door basiscontracten met voorspelbare uren. Daarmee ontstaat een gelijk speelveld, waardoor de concurrentie op arbeidsvoorwaarden en prijs wordt tegengegaan.”

Sieto de Leeuw, voorzitter ABU

“Niet de laagste prijs, maar de waarde van werk wordt het uitgangspunt.”

Aanscherping uitzendregime

Het SER-advies betekent dat het uitzendregime op een aantal punten wordt aangescherpt, zo maakt De Leeuw duidelijk. “Het uitzendbeding gaat terug van 78 naar maximaal 52 weken. Dat is in lijn met wat wij als ABU in de cao-onderhandelingen hebben ingebracht.” In de fase daarna is het mogelijk om maximaal zes contracten in twee jaar aan te bieden, aldus De Leeuw. “De totale termijn van uitzenden gaat terug van vijfenhalf naar drie jaar. Het is winst dat dit in de wet wordt vastgelegd.” Maar het is een misverstand dat uitzenden of de inleentermijn van de opdrachtgever wordt beperkt tot drie jaar, zegt De Leeuw. “Na drie jaar moet er een contract voor onbepaalde tijd worden aangeboden, waardoor een uitzendkracht gewoon in dienst bij een uitzender blijft.” Dat uitzendwerk zou worden beperkt tot ‘piek en ziek’- zoals in diverse media werd gesuggereerd – staat nergens in het advies, zo benadrukt hij. “Onze brede allocatie- en opstapfunctie blijft overeind. In het SER-advies wordt tevens nadrukkelijk het belang van van-werk-naar-werkbemiddeling onderstreept en de noodzaak om onze arbeidsmarktinfrastructuur beter te gaan organiseren. Ook dat is winst en biedt kansen voor onze branche.”

Meer zekerheid en duidelijkheid

“In het SER-advies staat bovendien dat in de wet wordt vastgelegd dat uitzendkrachten recht hebben op een pakket van arbeidsvoorwaarden dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van werknemers die bij de inlener hetzelfde werk doen,” aldus Koops. “Verder adviseert de SER om de pensioenregeling geleidelijk te laten groeien naar een marktconforme regeling.” Het gevolg van alle voorstellen is dat uitzendwerk duurder zal worden, stelt Koops. “Tegelijkertijd blijft de uitzendformule intact, met meer zekerheid en duidelijkheid voor iedereen. En komt er dus een rem op de mogelijkheid om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dat geeft onze leden de mogelijkheid om uitzendwerk neer te zetten op basis van toegevoegde waarde. Dat is exact wat wij als ABU met onze kwaliteitsstrategie beogen.” Ook opdrachtgevers zullen zich volgens De Leeuw moeten realiseren dat ze niet meer voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten. “Goedkope arbeid, waarbij mensen beschikbaar zijn voor alles en op niets recht hebben, is met dit akkoord verleden tijd. Niet de laagste prijs, maar de waarde van werk wordt het uitgangspunt.”

Jurriën Koops, directeur ABU

“De branche staat met dit advies goed voorgesorteerd op de toekomstige uitdagingen van de arbeidsmarkt.”

Sluitende aanpak malafiditeit

Koops en De Leeuw zijn daarnaast tevreden met het feit dat de vergunningplicht voor uitzenders van tafel is. “De SER volgt het voorstel van het aanjaagteam van Roemer om te komen tot een verplicht certificeringssysteem voor de branche,” zegt Koops. “Als dat gepaard gaat met voldoende controle- en handhavingscapaciteit bij de overheid, geeft dat de mogelijkheid om in de branche het kaf van het koren te scheiden. Voor een dergelijke ‘sluitende aanpak’ hebben wij ons als ABU al langer sterk gemaakt.”

De Leeuw onderstreept de oproep van de SER aan alle betrokken partijen om het advies integraal over te nemen. “Het is een gebalanceerd akkoord, dat in zijn geheel doorgevoerd moet worden. Het is belangrijk dat cherry picking achterwege blijft.” Volgens Koops is er met dit advies een goede basis gelegd voor een gezonde ontwikkeling van de uitzendbranche en draagt het bij aan de verdere maatschappelijke acceptatie van uitzendwerk. “De branche staat met dit advies goed voorgesorteerd op de toekomstige uitdagingen van de arbeidsmarkt.” Hij hoopt dan ook dat de onderhandelingen over een nieuwe uitzend-cao weer op gang komen. “Ik doe een handreiking aan alle vakbonden om op basis van dit SER-advies de nieuwe cao verder te gaan invullen. Wat de ABU betreft staat de deur open voor hernieuwde onderhandelingen.”

Gerelateerde artikelen