ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stormloop op uitzonderingen certificeringsplicht

Vorige week is de internetconsultatie van het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten gesloten. Opvallend is dat de bijdragen van diverse sectoren iets met elkaar gemeen hebben: iedereen wil uitgezonderd worden van de certificeringsplicht. Terwijl uit sommige voorbeelden blijkt dat zij precies hetzelfde doen als uitzenders: arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een ander om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten. Maar de uitzonderingen zouden, volgens de indieners, gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld omdat ze geen arbeidsmigranten bemiddelen. Dus zoals – u raadt het al – het overgrote deel van de uitzenders en payrollers in onze branche. Als deze verzoeken ingewilligd worden zal willens en wetens een ongelijk speelveld worden gecreëerd. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Zeker nu een gelijk speelveld een expliciete doelstelling van het certificeringsstelsel is. Wij zijn voorstander van een gelijk speelveld en daarmee van een certificeringsplicht met een brede reikwijdte. Het één gaat niet zonder het ander.

Het tweede wat opvalt is dat in de reacties van sectoren niet wordt gerept over de nieuwe verplichtingen voor inleners. Blijkbaar kunnen deze op steun rekenen. Dat is mooi want inleners hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en daar horen verplichtingen binnen het certificeringsstelsel bij. Wat ons betreft gaan we hier nog verder in. Inleners zijn onderdeel van het probleem en dus ook de oplossing. Hun belangrijkste taak is om alleen samen te werken met gecertificeerde uitleners. Zo wordt voorkomen dat kwaadwillende uitleners – die lak hebben aan de wet en certificeringsplicht – actief zijn op de markt. De meeste inleners zullen hier gehoor aan geven. Maar niet allemaal. En deze groep zal het stelsel ondermijnen. Daarom is het belangrijk dat de overheid controleert of inleners alleen samenwerken met gecertificeerde uitleners. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn: wij hebben een concreet voorstel gedaan om accountants bij de controle op de jaarrekening bij inleners vast te laten stellen of sprake is van gecertificeerde inhuur van arbeid. Op deze wijze kan de overheid inleners die de fout ingaan gericht opsporen en bestraffen.

Tot slot kan ik de reactie van het Adviescollege Toetsing Regeldruk natuurlijk niet onbenoemd laten. Vooral het deel waarin zij zeggen dat effectief overheidstoezicht op de regels vereist is om het stelsel te laten slagen. En de opmerking dat de malafide partijen die zich nu niet aan de regels houden, zich ook echt niet zomaar aan nieuwe regels zullen houden. Herkenbaar? Ja, precies de boodschap die wij de afgelopen jaren steeds kenbaar hebben gemaakt bij de minister en de politiek en tevens de kern vormde van ons 14-puntenplan voor meer kwaliteit in de branche. Het zal ook de boodschap zijn waarmee wij komend najaar bij de uitwerking van het certificeringsstelsel aan tafel schuiven.

Gerelateerde artikelen