Wat is de impact van platformwerk?


De arbeidsmarkt is constant in ontwikkeling. Zowel voor bedrijven als voor medewerkers ontstaan daardoor nieuwe uitdagingen. Een belangrijke huidige ontwikkeling is de digitalisering van werk en de opkomst van platformwerk: de digitale platforms waarop vraag en aanbod van tijdelijk werk bij elkaar gebracht worden zoals Uber, Helpling en Werkspot.

Door het gebruik van digitale platforms kunnen vraag en aanbod sneller, goedkoper en op grotere schaal dan vroeger bij elkaar gebracht worden (Corporaal, 2017). Dat biedt kansen, maar het leidt ook tot arbeidsvraagstukken en maatschappelijke discussie over de gevolgen van platformwerk. Eind 2017 werd er daarom een hoorzitting in de Tweede Kamer gehouden. Er is veel onduidelijkheid over de vorm en omvang van platformwerk en de gevolgen die het heeft voor mens en maatschappij. Vandaar dat de ABU in dit whitepaper helderheid biedt, een oordeel over platformwerk geeft en suggesties voor beleid aanreikt.

Lees de whitepaper >>

Standpunt


De ABU wil dat platforms die zich bezighouden met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk zich conformeren aan de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). De Waadi verbiedt bijvoorbeeld het vragen van een tegenprestatie in geld van de werkende en stelt eisen aan arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden.  

De ABU is daarnaast voorstander van een (zelf)regulerend kader voor platforms. Dit kader moet ruimte bieden om dienstverlening van platforms verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat een aantal spelregels worden nageleefd over werkwijze en arbeidsvoorwaarden, de bescherming van persoonsgegevens en de positie van platformwerkers. Zij werken vaak aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt en in een aantal gevallen ten onrechte als zelfstandige. Het komt voor dat zij moeten betalen voor de dienstverlening van de platforms. Daarnaast is deze groep vaak onverzekerd, waardoor risico’s worden afgewenteld op de samenleving.

De positie van deze groep is vooral gediend met duidelijkheid over het zelfstandig ondernemerschap. De ABU stelt voor de zelfstandige een duidelijke plek te geven in ons civiele recht. Dit kan door de in het regeerakkoord genoemde ondernemersovereenkomst. Ook de voorgenomen maatregel om inhuur onder de 18 euro onmogelijk te maken, biedt soelaas.