ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers in de uitzendbranche zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De arbocatalogus geeft werkgevers en werknemers oplossingen om risico’s op de werkplek en de gevolgen daarvan structureel te verminderen.

De Arbocatalogus heeft de volgende doelen:

  • de veiligheid en gezondheid op de werkvloer verbeteren;
  • ziekteverzuim en -duur terugdringen;
  • het werkplezier van werknemers vergroten!

Werknemers binnen uitzendorganisaties krijgen met name te maken met 4 specifieke risico’s: werkdruk, ongewenst gedrag, agressie door derden en beeldschermwerk. In de Arbocatalogus vind je praktische handvatten en concrete voorbeelden en oplossingen om deze arbeidsrisico’s te beperken.

Daarnaast biedt de Arbocatalogus handvatten om bedrijfshulpverlening (BHV) op maat voor elke uitzendonderneming in te richten en vind je informatie over zwangerschap en werk.

Voor alle thema’s geldt: zorg dat het basis-arbobeleid op orde is. Zie daarvoor onder downloads het Algemeen onderdeel Arbobeleid.

Wat is de arbocatalogus?

De Arbocatalogus bevat praktische oplossingen en hulpmiddelen voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de branche. De arbocatalogus is het hulpmiddel voor het voorkomen of beperken van arbeidsrisico’s, zowel voor werkgevers als werknemers. De oplossingen zijn bruikbaar en effectief en helpen bij het creëren van een veilige en gezonde werkplek en om aan de overheidsvoorschriften (Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling) te voldoen. De Arbocatalogus is door werkgevers- en werknemersorganisaties op brancheniveau opgesteld.

Voor wie is de arbocatalogus?

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. De arbocatalogus richt zich daarom op alle werkgevers en werknemers in de uitzendbranche. De Arbocatalogus richt zich uitsluitend op eigen werknemers die werkzaam zijn voor de uitzendorganisatie zelf.

Uitzendkrachten die via een uitzendonderneming werken voor een inlener vallen ’arbowettechnisch’ onder de verantwoordelijkheid van de inlener en daarmee buiten het bestek van deze Arbocatalogus.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gebruikt de Arbocatalogus als referentie bij eventuele inspecties.

Hoe werkt de arbocatalogus?

De arbocatalogus is gekoppeld aan de RI&E voor de uitzendbranche. Mogelijke oplossingen voor de belangrijkste risico’s en onderwerpen die samenhangen met veilig en gezond werken in de uitzendbranche worden per onderwerp besproken, te weten:

  • Agressie
  • Ongewenst gedrag
  • Werkdruk
  • Beeldschermwerk
  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Zwangerschap en werk combineren

Door wie is de arbocatalogus samengesteld?

De sociale partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de arbocatalogus.

Wetgeving en koppeling RI&E

In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten en vormt de basis van het preventiebeleid.

Strikt genomen komt de term arbocatalogus niet voor in de Arbowet. In de toelichting op de wet staat wel dat de arbocatalogus een hulpmiddel kan zijn voor het voldoen aan de doelvoorschriften. Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan deze doelvoorschriften. De arbocatalogus is daarmee een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Let op:

De Inspectie SZW (iSZW) heeft aan de hand van de periodieke toetsing van de Arbocatalogus geconcludeerd dat de onderdelen Agressie, Werkdruk, Ongewenst gedrag en Beeldschermwerk als bovenstaand aanpassing nodig hebben. De aanpassingen worden momenteel gemaakt en worden dan weer ter goedkeuring voorgelegd worden aan iSZW. De iSZW zal de betreffende onderdelen van de Arbocatalogus vooralsnog dus niet overnemen als referentiekader bij haar inspecties in de branche.

Vanwege de aanpassingen zult u in deze documenten incomplete links en verwijzingen naar downloadbare documenten vinden. Die zijn op dit moment in bewerking en nog niet beschikbaar. Zodra de goedkeuring van iSZW er is, komen de betreffende onderdelen en downloads weer beschikbaar op de site.

Gerelateerde artikelen