ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Daan de Kort (VVD): “Mee kunnen doen, is voor ieder mens cruciaal”

Op 22 november zijn er nieuwe verkiezingen. Wat staat in de verkiezingsprogramma’s over de arbeidsmarkt en de uitzendbranche? “De VVD wil zekerheid bieden voor wie hard werkt,” zegt VVD-Tweede Kamerlid De Kort aan het begin van het gesprek. “We willen een einde aan werkende armen. In Nederland zou je met een voltijdsbaan rond moeten kunnen komen. Werkende armen zitten nu vaak nog op een te een onzeker arbeidscontract. Daarom wil de VVD door met de ingezette hervormingen op de arbeidsmarkt, om zo meer zekerheid te bieden aan mensen met flexibele contracten en ondernemers meer wendbaarheid te geven om een goede werkgever te kunnen zijn.”

En wat gaan die arbeidsmarkthervormingen voor zzp’ers betekenen? De Kort: “De meeste zzp’ers kiezen weloverwogen voor het zelfstandig ondernemerschap. De overheid moet hen niet onnodig in de weg zitten. Tegelijkertijd is schijnzelfstandigheid een groot probleem. Om die reden willen we dat de regels worden verduidelijkt, waarbij evidente zzp’ers buiten schot blijven. Tevens gaan we door met de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, zodat er ook voor hen een vangnet is bij tegenslag.”

“Het is voor ons een belangrijke prioriteit om zoveel mogelijk mensen aan een betaalde baan te krijgen.”

Daan de Kort, VVD

Betaalde baan

Voor de VVD is het bovendien een belangrijke prioriteit om zoveel mogelijk mensen aan een betaalde baan te krijgen. “Dat is allereerst voor die mensen zelf van groot belang. Werk zorgt voor sociale contacten en persoonlijke groei. Mee kunnen doen aan onze samenleving is voor ieder mens cruciaal.” Die noodzaak wordt volgens De Kort alleen nog maar groter door de enorme krapte op onze arbeidsmarkt. “Tegenover elke 100 werklozen staan inmiddels 122 vacatures. Dat is ongekend. En die krapte gaat de komende jaren door de vergrijzing en ontgroening alleen nog maar groter worden.”

Om meer mensen aan de slag te helpen, wordt in het VVD-verkiezingsprogramma een aantal voorstellen gedaan. De Kort: “We willen werkgevers belonen die mensen uit de bijstand aannemen. Het aannemen van iemand die lang niet gewerkt heeft, kent risico’s. Daarom willen we werkgevers daarbij een stimulans bieden.” Ook statushouders gaan wat de VVD betreft sneller aan de slag. “Wij willen dat elke gemeente zogenaamde ‘startbanen’ gaat aanbieden. Betaald werk moet de norm worden voor nieuwkomers.” Verder zal er geïnvesteerd moeten worden in van-werk-naar-werk, zo bepleit het verkiezingsprogramma. “Want hoe eerder iemand die zijn of haar baan verliest weer aan de slag gaat, hoe beter”, aldus De Kort. Maar dat vraagt ook om andere maatregelen, zo maakt het Kamerlid duidelijk. “Wij willen de werkgeverslasten verlagen, zodat het aantrekkelijker wordt om personeel in dienst te nemen. Bovendien doen we het voorstel om de belasting op werk te verlagen, om ervoor te zorgen dat werken meer gaat lonen.”

Uitzendbranche onmisbare speler

Bij de VVD-ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen, is de uitzendbranche een ‘onmisbare speler op de arbeidsmarkt’, benadrukt De Kort. “We hebben de flexibiliteit van de uitzendbranche keihard nodig. Om conjuncturele schommelingen op te vangen. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. En om te zorgen dat we mensen zo snel mogelijk van-werk-naar-werk brengen.” Voor uitzenders ziet De Kort ook veel kansen bij de bemiddeling van mensen met een beperking. “In Nederland staan meer mensen met een beperking langs de kant dan in de landen om ons heen. Uitzenders hebben bij uitstek de expertise om de wereld van de werkgever en van de arbeidsbeperkte bij elkaar te brengen. Door te laten zien dat bijvoorbeeld jobcarving of de inzet van ondersteunende technologie uitkomst kan bieden.”

Meer grip op arbeidsmigratie

En hoe kijkt de VVD tot slot naar arbeidsmigratie als één van de mogelijke oplossingen voor de structurele arbeidsmarktkrapte? “Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om eerst binnen het onbenutte arbeidspotentieel in eigen land op zoek te gaan naar werknemers. Toch zal een bepaalde mate van arbeidsmigratie nodig blijven.” Maar arbeidsmigratie moet wél gereguleerd worden, zo vindt de VVD. “Tot nu toe zijn arbeidsmigranten vrijwel ongeremd naar Nederland gehaald, met een  grote impact op de leefbaarheid in wijken en dorpen waar dit speelt. Op deze manier kan het dus niet meer.” En dus willen de liberalen ‘meer grip op arbeidsmigratie’. “Binnen de EU is er vrij verkeer van personen,” vervolgt De Kort. “Maar we moeten de lusten en de lasten tussen de samenleving en werkgevers beter verdelen. En we moeten kritischer zijn in welke arbeidsmigranten we wel en niet van buiten de EU nodig hebben. Door te kijken naar ons toekomstige verdienvermogen en het op peil houden van onze publieke voorzieningen. Daarnaast zien we dat de arbeids- en leefomstandigheden in sommige sectoren ernstig tekort schieten. Malafide uitzendbureaus moeten daarom hard worden aangepakt, bijvoorbeeld via een bestuursrechtelijk verbod voor malafide ondernemers. Als we in bepaalde sectoren echter geen verbetering zien, voeren we een uitzendverbod in. Maar wat ons betreft wel als laatste optie.”

Plannen van andere partijen

Lees ook de interviews met Kamerleden Nicki Pouw-Verweij (BBB),  Tjebbe van Oostenbruggen (NSC), Mariëtte Patijn (GL/PvdA) en Dorien Blommers (D66) over hun verkiezingsprogramma’s.

Gerelateerde artikelen