ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inclusieve arbeidsmarkt

Wat vindt de ABU?

De ABU vindt dat werk lonend moet zijn en wil dat de landelijke overheid de publiek-private samenwerking bij arbeidsbemiddeling stimuleert.

Voorstellen uit de acht verkiezingsprogramma’s

 


 • Een gerichte begeleiding naar werk vindt plaats door meer persoonlijke dienstverlening van UWV en gemeenten, aangevuld met de kennis van gespecialiseerde private bureaus.
 • De samenwerking van gemeenten, UWV, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen voor een betere begeleiding van werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt wordt gestimuleerd.
 • Er komen basisbanen voor mensen die niet in een reguliere baan aan de slag kunnen. Er wordt ingezet op meer beschutte werkplekken, goede structurele beschikbaarheid van detacheringsfaciliteiten, een no-riskpolis, loonkostensubsidie en jobcoaching.

 

 • Er komen 100.000 nieuwe basisbanen in de publieke sector. De basisbaan is een volwaardige baan met een fatsoenlijk salaris, waarmee mensen die nu nog ongewild langs de kant staan aan de slag kunnen.

 

 • Iedereen die in de bijstand of de Wajong zit en ondanks begeleiding geen werk kan vinden, krijgt recht op een (basis)baan.
 • Inclusief werkgeverschap voor mensen met een beperking wordt de norm. Er wordt een bindend quotum ingevoerd voor de overheid en grote bedrijven.

 

 • Iedereen heeft recht op een baan. Alle mensen met een arbeidsbeperking krijgen het recht op (begeleiding naar) werk. Daarvoor wordt een nieuw ‘sociaal ontwikkelbedrijf’ gemaakt.

 

 • Er moet meer werkgelegenheid worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als het kan bij reguliere werkgevers en anders bij sociale ondernemingen.
 • Er komt een goede regeling die werkgevers ontzorgt bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze begeleidingsbonus kunnen intensieve begeleiding en eventueel productieverlies worden gecompenseerd.
 • De basisbaan wordt het nieuwe sluitstuk van de sociale zekerheid. Mensen met een uitkering en weinig kansen op de arbeidsmarkt krijgen een basisbaan aangeboden.
 • Sociaal en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking wordt beschermd.

Andere relevante dossiers

Bekijk ook wat de voorstellen van bovenstaande partijen en de ABU zijn over deze dossiers:

Gerelateerde artikelen