ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Klaar voor volgend jaar: de belangrijkste wijzigingen voor 2024

Een nieuw jaar brengt voor uitzenders altijd veel administratieve hectiek mee. Of het nu gaat om het implementeren van nieuwe wetgeving, veranderingen in de kostprijs of nieuwe cao-bepalingen. Op deze pagina zetten we de belangrijkste wijzigingen voor 2024 op een rij.

Direct naar:
Kostprijs
Belangrijke wetswijzigingen
Wettelijk minimumloon

1. KOSTPRIJS

De nieuwe kostprijs is elk jaar een belangrijk aandachtspunt: deze bepaalt in belangrijke mate de tarieven die het komende jaar gaan gelden voor de inleners. De werkgeverskosten van een uurloon van een uitzendkracht worden voornamelijk bepaald door het aantal werkbare dagen, de werkgeverspremies en de arbeidsvoorwaarden en afspraken volgens de ABU-CAO. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Het aantal werkbare dagen
Het aantal werkbare dagen bepaalt hoeveel geld er opzijgezet moet worden om de uitzendkrachten ook door te kunnen betalen tijdens vakantie, feestdagen en andere momenten van loondoorbetaling. Het komende jaar is een schrikkeljaar en het aantal dagen dat in het weekend valt is één dag minder. Het aantal feestdagen op werkdagen blijft gelijk aan 2023. Dat betekent dat we twee reguliere werkbare dagen meer hebben voor de uitzendkrachten.

Premies 2024
De diverse premies bepalen voor een belangrijk deel de loonkosten. Een deel van deze premies (met name de Whk-premie) wordt per bedrijf vastgesteld. Deze (voorlopige!) premies zijn in november aan de werkgevers gestuurd. Over het algemeen veranderen de meeste premies niet heel veel het komende jaar; er is sprake van een kleine lastendaling. Dit zijn de belangrijkste premiewijzigingen voor 2024:

Uitgebreide premie-informatie
U vindt hier uitgebreide en actuele premie-informatie.

Pensioen
Met ingang van 1 juli dit jaar is er geen wachttermijn meer van toepassing voor toegang tot de pensioenregeling voor uitzendkrachten. Deze aanpassing was het gevolg van het aannemen van de Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer op 30 mei. Per 1 januari 2024 wordt nu ook de toetredingsleeftijd verlaagd: van 21 naar 18 jaar. Iedere uitzendkracht van 18 jaar en ouder wordt daarmee direct bij de eerste uitzendbaan deelnemer aan het pensioenfonds.

Meer pensioeninformatie
Meer (actuele) informatie over de wijzigingen in het pensioen is beschikbaar via www.stippensioen.nl.

2. BELANGRIJKE WETSWIJZIGINGEN

Dit zijn de belangrijkste (fiscale) wijzigingen voor 2024 waar u per 1 januari al rekening mee moet houden:

Reiskostenvergoeding
De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Vrije ruimte
Het percentage voor de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) wordt in 2024 voor de eerste € 400.000 weer teruggebracht naar 1,92% van de fiscale loonsom. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2024 gelijk, namelijk 1,18%.

Let op: op het moment van schrijven moeten de belastingplannen nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste kamer. Volg de wekelijkse nieuwsbrief ABU-Nieuws voor de meest actuele ontwikkelingen.

3. WETTELIJK MINIMUMLOON

De grootste wijziging in het wettelijk minimumloon in 2024 is de overgang van een wettelijk minimummaandloon naar een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat het uurloon niet meer afgeleid hoeft te worden van het maandloon. Wel kan het betekenen dat het uurloon in de cao van de inlener als gevolg hiervan aangepast moet worden. Dit kan vooral gaan spelen bij cao’s die een langere arbeidsduur kennen van bijvoorbeeld 38 of 40 uur.

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon met 3,75% verhoogd naar € 13,27 per uur (voor 21 jaar en ouder). Per 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon 1,2% omhoog, mits het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, wordt aangenomen.

Checklist

  • Afrekenen vakantiedagen en/of opgebouwde reserveringen.
  • Nagaan of er nieuwe wetgeving van toepassing wordt.
  • Nagaan of er nieuwe cao-regelingen van toepassing zijn in het nieuwe jaar.
  • Controle op (wijzigingen in) inlenersbeloning.
  • Verloningssoftware inrichten met nieuwe premies.
  • Vaststellen feestdagen en aantal werkbare dagen.
  • Vaststellen nieuwe kostprijs van uitzendkrachten.
  • Nieuwe tariefafspraken maken met inleners.

4. EN VERDER

Vanaf 1 januari 2024* zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht gegevens te verstrekken over de werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk woon-werkverkeer) van hun medewerkers. Het gaat onder meer over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoersmiddelen en brandstof. Deze maatregel vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken de CO2-uitstoot te reduceren. De rapportages helpen inzicht te krijgen in de emissie; pas in 2026 volgt een normstelling.

Voor het woon-werkverkeer van uitzendkrachten is vastgesteld dat de uitvraag van deze gegevens op veel praktische problemen stuit; zo kan de standplaats per dag verschillen evenals het vervoermiddel. Daarom wordt er momenteel samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan een aangepaste methode voor uitzendbureaus. Zodra er nieuws is, melden we dit op de website van de ABU.

* Per 1 januari mogen werkgevers rapporteren, per 1 juli 2024 is dit verplicht.

Meer informatie

De informatie in dit artikel geeft op hoofdlijnen de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2024 weer, zoals die op 1 november 2023 bekend waren. Voor een meer gedetailleerd, compleet overzicht, zie Mijn ABU.

Dit artikel is verschenen in Reflex 4 van 2023.

Gerelateerde artikelen