ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werk- en inkomenszekerheid

Wat vindt de ABU?

De ABU vindt dat er een gelijk speelveld voor driehoeksrelaties moet worden gecreëerd en wil via de cao investeren in de zekerheden van uitzendkrachten.

Voorstellen uit de acht verkiezingsprogramma’s

 


 • Werkgevers betalen voor mensen in vaste dienst minder premie, zodat het loont om mensen in vaste dienst te nemen.
 • Moderne contractvormen, zoals oproep-, payroll- en uitzendcontracten blijven mogelijk om onvoorspelbaar werk te organiseren en kleine werkgevers te ontlasten.
 • Er komt een scherper onderscheid tussen echte zelfstandigen en schijnzelfstandigen. Minimale eisen voor zzp-schap zijn dat iemand zelf beslist over het aannemen of weigeren van opdrachten en zijn eigen tarieven kan vaststellen.
 • Er worden meer zekerheden en minder financiële en fiscale voordelen verbonden aan de keuze om een werknemer flexibel in te huren via een uitzendcontract of als zelfstandig ondernemer.
 • Om van de platformeconomie een gezonde bedrijfstak te maken zijn extra handhaving en regulering nodig.

 

 • Uitzendkrachten moeten zo veel mogelijk onder dezelfde voorwaarden werken als werknemers die in (vaste) dienst zijn.
 • Flexwerkers krijgen een opslag op het minimumloon, zodat zij per uur meer gaan verdienen dan mensen met een vast contract.
 • De werkgeverspremies voor de laagste inkomens worden verlaagd, zodat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om mensen die moeilijk aan het werk komen in dienst te nemen.

 

 • Een uitzendovereenkomst duurt maximaal een halfjaar zonder mogelijkheid tot verlenging.
 • In de wet wordt een gelijke beloning en loonkosten voor alle arbeidsrelaties geregeld. Onder andere via een uitbreiding van de Waadi. Afwijking van deze bepalingen via de cao zijn niet meer toegestaan.
 • Een platform is per definitie de werkgever, tenzij het kan bewijzen slechts als bemiddelaar te werken.

 

 • Er blijven drie contractvormen over: het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract voor ziek en piek en het zelfstandigencontract voor zzp’ers.
 • Tijdelijke contracten worden duurder gemaakt voor werkgevers.
 • Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers.
 • Payrolling, contracting en nulurencontracten worden afgeschaft.

 

 • Er wordt een einde gemaakt aan onzekere arbeidscontracten.
 • Gelijk loon voor gelijk werk. Bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken.

 

 • Uitzendwerk is alleen nog toegestaan bij tijdelijk werk.
 • De wettelijke mogelijkheden om uitzonderingen te maken ten nadele van uitzendkrachten in vergelijking met de rechten van reguliere werknemers worden geschrapt.
 • Werkgevers gaan werknemers met een flexibel contract een flextoeslag betalen.
 • De premiedifferentiatie in de werknemersverzekeringen wordt verder vergroot ten faveure van contracten voor onbepaalde tijd.
 • Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, wordt gekozen voor het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’.
 • Voor wie onverhoopt zijn baan verliest, blijven de WW en ontslagbescherming onaangetast.
 • Doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt tegengegaan.
 • Zzp’ers kunnen zich betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Andere relevante dossiers

Bekijk ook wat de voorstellen van bovenstaande partijen en de ABU zijn over deze dossiers:

Gerelateerde artikelen