ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De belangrijkste wijzigingen in 2024 voor uitzendondernemers

Per 1 januari is een aantal regels op onder meer het gebied van de cao, kostprijs en sociale zekerheid veranderd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Of ga direct naar:

Kostprijs

 • Twee extra werkbare dagen

2024 is een schrikkeljaar en het aantal dagen dat in het weekend valt is één dag minder.

 

 

 

 

 • SFU-premie voor 2024

Het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) heeft premie voor 2024 vastgesteld op 0,15% van de loonsom. Meer daarover leest u hier.

Pensioen

 • Opbouw pensioen vanaf 18 jaar
  Sinds 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd verlaagd: van 21 naar 18 jaar. Iedere uitzendkracht van 18 jaar en ouder wordt daarmee direct bij de eerste uitzendbaan deelnemer aan het pensioenfonds.
 • Pensioenpremies StiPP
  De voorlopige uurfranchise waarmee in 2024 de pensioenpremie wordt berekend, is € 8,45 (dit was in 2023 € 7,86) en het voorlopig maximum pensioengevend uurloon is verhoogd naar € 38,26 (dit was in 2023 € 35,77). De premiepercentages van de basis- en plusregeling zijn niet gewijzigd. Lees de volledige informatie hier.
 • AOW-leeftijd
  De AOW-leeftijd is gestegen van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar.

CAO voor Uitzendkrachten

Omdat er met vakbonden geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao voor 2024, is de huidige CAO voor Uitzendkrachten verlengd tot 1 januari 2025,  Hoewel er geen afspraken zijn gemaakt over wijzigingen in die verlengde cao, veranderen een paar zaken automatisch door het aanbreken van een nieuw kalenderjaar. Het gaat om:

 • De hoogte van de reserveringen
 • De indexatie van de cao-beloning van de allocatiegroep
 • De nieuwe premie voor de PAWW

Wetswijzigingen

Dit zijn de belangrijkste (fiscale) wijzigingen per 1 januari 2024:

 • Reiskostenvergoeding verhoogd
  De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.
 • Vrije ruimte
  Vanaf 2024 is de vrije ruimte in de WKR 1,92% van de loonsom tot en met € 400.000. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2024 gelijk gebleven, namelijk 1,18%.

Wettelijk minimumloon

 • Overgang wettelijk minimummaandloon naar wettelijk minimumuurloon
  Dit betekent dat het uurloon niet meer afgeleid hoeft te worden van het maandloon. Wel kan het betekenen dat het uurloon in de cao van de inlener als gevolg hiervan aangepast moet worden. Dit kan vooral gaan spelen bij cao’s die een langere arbeidsduur kennen van bijvoorbeeld 38 of 40 uur.
 • Verhoging wettelijk minimumloon
  Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon met 3,75% verhoogd naar € 13,27 per uur (voor 21 jaar en ouder). Per 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon 1,2% omhoog, mits het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, wordt aangenomen.

Verder

 • Verplichte rapportage werkgebonden personenmobiliteit
  Vanaf 1 juli 2024* zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht gegevens te verstrekken over de werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk woon-werkverkeer) van hun medewerkers. Het gaat onder meer over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoersmiddelen en brandstof. Deze maatregel vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken de CO2-uitstoot te reduceren.

Omdat het in de praktijk lastig is deze gegevens van uitzendkrachten uit te vragen (de standplaats kan bijv. per dag verschillen) wordt er momenteel samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan een aangepaste methode voor uitzendbureaus. Zodra er nieuws is, melden we dit op de website van de ABU.

* Per 1 januari mogen werkgevers rapporteren, per 1 juli 2024 is dit verplicht.

 • Overgang nieuwe RI&E-tool voor ABU-leden
  In 2024 is er een nieuwe RI&E-tool, waarmee ABU-leden arbeidsrisico’s kunnen inventariseren en een Plan van Aanpak (PvA) kunnen opstellen.

Wilt u een login voor de nieuwe tool? Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar Kirsten Vermaazen (vermaazen@abu.nl). De oude tool blijft beschikbaar tot april 2024.

 • Aanscherping vakbekwaamheidseis vaste (interne) medewerkers van ABU-leden
  Vanaf 1 januari 2024 is de vakbekwaamheidseis waaraan vaste (interne) medewerkers van ABU-leden moeten voldoen, aangescherpt. In het interne opleidingsbeleid moet worden vastgelegd hoe de organisatie borgt dat vaste medewerkers over de benodigde kennis van wet- en regelgeving beschikken. Lees hier waar u rekening mee moet houden voor de controle.

Gerelateerde artikelen