ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nicki Pouw-Verweij (BBB): “Kom met een langetermijnvisie voor de arbeidsmarkt”

Op 22 november zijn er nieuwe verkiezingen. Wat staat in de verkiezingsprogramma’s over de arbeidsmarkt en de uitzendbranche? “Werk is één van de fundamenten van onze samenleving,” aldus BBB-Tweede Kamerlid Pouw-Verweij. “Door te werken krijg je financiële ruimte, sociale contacten en voldoening. Je levert een bijdrage aan de samenleving en hebt de mogelijkheid om je als persoon breder te ontwikkelen. Maar de wereld van werk is veranderd. In de afgelopen jaren zijn onze verwachtingen ten aanzien van werk en de invulling van dat werk sterk veranderd. We wisselen vaker van werkgever en stappen vaker over naar een nieuw werkgebied. Sinds corona is het bovendien heel gewoon geworden om je werk deels online te verrichten.” En ook de wereld waarin we werken is veranderd, constateert ze. “Oude beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Door de toenemende vergrijzing neemt de krapte fors toe. In sommige sectoren is het heel erg moeilijk om aan personeel te komen, hetgeen mede veroorzaakt wordt door een tekort aan praktisch opgeleid personeel.”

Vanwege al deze veranderingen in de wereld van werk is het volgens Pouw-Verweij belangrijk dat de arbeidsmarkt mee verandert. “Dus is het noodzakelijk dat een volgend kabinet met een langetermijnvisie komt voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.” De BBB wil de afspraken die binnen de SER zijn gemaakt over de hervorming van de arbeidsmarkt verder onderzoeken en waar mogelijk voortzetten. “Het is noodzakelijk dat er meer flexibiliteit in vaste arbeidscontracten komt en minder verschillen tussen vaste contracten aan de ene kant en flexibele contracten en zzp’ers aan de andere kant. Wel moet de ondernemingsvrijheid van zzp’ers gewaarborgd blijven.” Daarnaast bepleit de BBB een andere manier van belastingheffing, zodat het daadwerkelijk loont om meer te gaan werken. Pouw-Verweij: “En wij zijn voorstander van het afschaffen van het toeslagensysteem en de heffingskortingen. Maar dat zal wel gefaseerd en zonder koopkrachtval moeten gebeuren.”

“Uitzendorganisaties zijn niet alleen nodig voor het invullen van seizoenswerk, maar óók om mensen met en afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief te geven.”

Nicki Pouw-Verweij, BBB

Werkgarantie- en omscholingsfonds

Daarnaast wil de BBB zich inzetten om ervoor te zorgen dat mensen die nu op afstand staan van de arbeidsmarkt, actief gekoppeld worden aan passend werk, zegt Pouw-Verweij. “Wij vinden dat iedereen die wil werken, moet kunnen werken. Ook kansrijke asielzoekers die nog geen verblijfstatus hebben, moeten betaald kunnen werken of stage kunnen lopen. Een deel van de opbrengsten willen wij dan laten terugvloeien naar de opvangkosten.” Verder wil de BBB iets doen voor de groep mensen wiens banen – als gevolg van technologische ontwikkelingen – weinig toekomstperspectief hebben, zegt Pouw-Verweij. “Voor die groep willen wij een werkgarantie- en omscholingsfonds opzetten. Zodat ze zo snel mogelijk worden geholpen aan een baan die bij hen past, in een sector waar een grote behoefte aan mensen is. Daarbij kun je denken aan omscholing voor de zorg, het onderwijs of banen die te maken hebben met de energietransitie.”

Iedereen nodig

“Gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt, hebben we echt iedereen nodig,” vervolgt ze. “Dat betekent tevens dat arbeidsmigratie nodig blijft. Dan gaat het bijvoorbeeld om kennismigranten in de ICT-sector, maar ook mensen in uitvoerende beroepen in bijvoorbeeld de logistiek en de land- en tuinbouw.” Maar de BBB sluit zijn ogen zeker niet voor de problemen die met arbeidsmigratie gepaard gaan, benadrukt Pouw-Verweij. “We hebben een groot huisvestingsprobleem. Voor starters, voor ouderen en voor arbeidsmigranten. Het is belangrijk om woonoverlast te voorkomen in gemeenten met veel arbeidsmigranten. Dus is het de taak van gemeenten om ervoor te zorgen dat er altijd huisvesting is, voordat mensen hier naartoe komen om te werken. Je kunt denken aan veel meer tijdelijke huisvesting door het realiseren van flexwoningen. Of dat het voor boeren en tuinders makkelijker wordt om woningen voor hun buitenlandse werknemers op hun erf neer te zetten.”

Rol uitzendbranche

Over de rol van de uitzendbranche is de BBB duidelijk, stelt Pouw-Verweij. “Er zijn mensen die de uitzendbranche zien als ‘een probleem’. Daar gaan wij niet in mee. Uitzendorganisaties zijn niet alleen nodig voor het invullen van seizoenswerk, maar óók om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief te geven.” Daarnaast hebben uitzendorganisaties ‘een mooie visie op van-werk-naar-werkbemiddeling,” aldus het Tweede Kamerlid. “De uitzendbranche weet als geen ander welke ontwikkelingen er op de arbeidsmarkt zijn en aan welke mensen er in welke sector behoefte is. En wat ik heel goed vind, is dat de leden van de ABU onderling samenwerken om zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen. Wat de BBB betreft moet het dan ook niet zo zijn dat de uitzendbranche binnen de regionale werkcentra buitenspel wordt gezet. Ga niet opnieuw zelf het wiel uitvinden in de arbeidsmarktregio’s, maar profiteer van de kennis en kunde van de uitzendbranche.”

Plannen van andere partijen

Lees ook de interviews met Kamerleden Dorien Blommers (D66), Tjebbe van Oostenbruggen (NSC), Mariëtte Patijn (GL/PvdA) en Daan de Kort (VVD) over hun verkiezingsprogramma’s.

Gerelateerde artikelen